Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016

Wiadomości aktualne | Wiadomości archiwalne: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |


 

TEMATY PUBLIKACJI 2016

 


 

14.12.2016 r. | Autor: KiRP/MI

ASI - postępowanie przetargowe na wsparcie techniczne

29 listopada 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na świadczenie usługi wsparcia technicznego i merytorycznego partnerów projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI). Głównymi zadaniami Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym będzie:

Wszystkie realizowane projekty

Projekt ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego

 

13.12.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Katalog map - materiałów wzgik

Szanowni Państwo informujemy o publikacji katalogu materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w nowej szacie graficznej. Kolejne materiały - skorowidze, mapy tematyczne i opracowania specjalne, będą opublikowane wkrótce. Zapraszamy do Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zamów materiały z zasobu

Departament GiK - kontakt z Wydziałem wzgik

 

25.10.2016 r. | Autor: MSIP/JDR

Integracja systemów prowadzenia pzgik i e-Urząd.

24 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie, autorów systemów dziedzinowych używanych przez administrację publiczną poziomu powiatowego w województwie mazowieckim z Geodetą Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem spotkania były możliwości i sposoby integracji systemów, stosowanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z systemem e-urząd w ramach projektu ASI. Załączamy trzy prezentacje dotyczące tego zagadnienia.

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Komplet prezentacji (zip/7,1MB)

Funkcjonalność systemu e-Urząd - projekt EA (pdf/2,6MB)

e-usługi z zakresu geodezji i kartografii w projekcie ASI (pdf/3,1MB)

e-usługi w geodezji i kartografii (pdf/3.1MB)

 

19.10.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza

Szanowni Państwo informujemy, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego dostępna jest artystyczna Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza, opracowania i zrealizowana przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkład kartograficzny i część obiektów pochodzi z danych MSIP oraz materiałów wzgik. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków architektury oraz zabytkowych parków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Oryginał mapy ma wymiary 70x100 cm.

Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza

 

01.09.2016 r. | Autor: KiRP/BR

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ASI

31 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. W spotkaniu brał udział Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego. W skład Komitetu wchodzą ponadto Pan Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz przedstawiciele 18 Partnerów realizujących wspólnie z Województwem Mazowieckim Projekt ASI. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęty został Regulamin prac Komitetu oraz zatwierdzone zostały pierwsze dokumentacje przetargowe, w tym:

Wszczęcie ww. postępowań przetargowych zostało przewidziane na koniec września bieżącego roku.

 

25.07.2016 r. | Autor: KiRP/BR

Uchwała ZWM w sprawie realizacji projektu ASI

22 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1187/168/16 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Obecnie możliwe jest formalne rozpoczęcie prac projektowych.

Realizowane projekty

Opis Projektu ASI

 

12.07.2016 r. | Autor: KiRP/IG

Spotkanie robocze - publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz e-usług

5 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych oraz Geodety Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie dotyczyło: cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenia metadanych dla scyfryzowanych zbiorów danych, utworzenia usług danych przestrzennych, (o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - tj. zbiorów: EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500,) oraz utworzenia
i opublikowania e-usług z zakresu geodezji i kartografii.

Wymienione działania realizowane będą w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Materiały ze spotkania roboczego - publikacja zbiorów

Zasób geodezyjny Mazowsza

 

23.06.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Nowy layout serwisu mapowego Wrota Mazowsza

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym, odświeżonym wyglądem serwisu mapowego Wrót Mazowsza będącego "oknem" Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP. Oprócz zmian layout'u wprowadziliśmy wiele nowych funkcji i rozwiązań mających na celu zwiększenie funkcjonalności i komfortu korzystania z aplikacji. Zapraszamy.

Serwis mapowy Wrota Mazowsza

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

 

17.06.2016 r. | Autor: KiRP/RW

Spotkanie z Partnerami Projektu ASI

W Urzędzie Marszałkowkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 17 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie z Partnerami, którzy zgłoszeni są do Projektu ASI oraz będą realizować własne projekty w ramach Działania 2.1 RPO WM 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotaknia udostęponionymi na stronie projektu ASI.

Materiały ze spotkania z Partnerami ASI

 

27.04.2016 r. | Autor: KiRP/RW

Projekt ASI oceniony pozytywnie

20 kwietnia 2016 r. została opublikowana lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,Typ projektów: e-administracja w ramach której Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) jest akredytowany do realizacji. Projekt ASI w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 97 pkt na 97 możliwych co klasyfikuje
go na pierwszej pozycji wśród 20 ocenianych wniosków.

Celem strategicznym Projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Do Projektu ASI przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość Projektu wynosi 98.262.268 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Partnerów i Województwa Mazowieckiego wynosi 19.652.451 zł. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2016-2018, a zadanie 6 - do końca roku 2019. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Projektu ASI (link poniżej).

Strona i pełny opis projektu ASI

Strona Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

 

17.03.2016 r. | Autor: MSIP/JL

Sympozjum - Zasoby informacyjne i struktura regionalnych sip

Regionalne systemy informacji przestrzennej były tematem rozmów między Ministerstwem Cyfryzacji, województwami i Głównym Geodetą Kraju. W obradach wziął udział marszałek Adam Struzik. Podczas spotkania przedstawiono lokalne systemy informacji przestrzennej poszczególnych województw, miasta Kalisza, Krakowa, Lodzi, regionu dorzecza Parsęty oraz powiatu wrocławskiego. Dyskutowano na temat udziału samorządu terytorialnego w tworzeniu, utrzymaniu i wszechstronnym użytkowaniu zasobów informacji geoprzestrzennej, planach rozwoju oraz konfrontacji potrzeb, możliwości i stanu faktycznego na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Podkreślono konieczność wprowadzania jednolitych wymagań, stosowanych w odpowiednich rejestrach publicznych.

Dyskusja dotyczyła rekomendacji zmian przepisów obejmujących regionalna infrastrukturę informacji przestrzennej i rozwój społeczeństwa informacyjnego, oczekiwań samorządów w obszarze doprecyzowania kwestii kompetencji i finansowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze informacji geoprzestrzennej. Rozmawiano także o usystematyzowaniu poszczególnych zbiorów danych i przypisaniu kompetencji odpowiednim szczeblom administracji, wprowadzeniu standardów dla prowadzenia rejestrów publicznych (zwłaszcza tematycznych) oraz kontroli wytworzonych danych.

W sympozjum wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kołodziejski, Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, członkowie Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP oraz geodeci województw. Gościem honorowym był przewodniczący Państwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej prof. dr hab. Jerzy Gaździcki.

Pakiet materialów ze spotkania (zip/1.7MB)

 

18.02.2016 r. | Autor: KiRP/IG

Spotkanie z Geodetami Powiatowymi Województa Mazowieckiego

W związku z pozytywna oceną formalną projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, 16 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Geodetami Powiatowymi Województwa Mazowieckiego, dotyczące zadania projektowego "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej", które to zadanie planowane jest do realizacji w ramach ww. projektu. Poniżej zamieszczone zostały prezentacje ze spotkania oraz link do wyświetlonego filmu pt. " Scalenie gruntów - szansa na rozwój wsi".

Pakiet prezentacji ze spotkania z GP (zip/11MB)

Film pt. Scalenie gruntów - szansa na rozwój wsi

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.