Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

SYSTEM POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

PROJEKT BUDOWA SYSTEMU POZYCJONOWANIOA SATELITARNEGO NA MAZOWSZU

Budowa Infrastruktury Użytkowej Systemu Pozycjonowania Satelitarnego w Województwie Mazowieckim.

23 grudnia 2005 r. złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), dzia ł anie 1 .5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt otrzymałnajwyższą ocenę merytoryczno-techniczną spośród projektów ocenionych pozytywnie przez Panel Ekspertów, został zarekomendowany przez Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionalnego i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Beneficjentem końcowym przedmiotowego projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, który koordynuje prace nad projektem przy pomocy Geodety Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Infrastruktura

Projektowana infrastruktura użytkowa systemu pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS wykorzystuje funkcjonalność aktywnego systemu opartego o naziemne stacje odniesienia i satelity globalnego systemu pozycjonowania GPS, a w przyszłości - także europejskiego systemu GALILEO. Zasadnicze cele projektu skupiają się na:

 

Partnerzy

Podmioty zaangażowane w realizację projektu wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego: Główny Geodeta Kraju, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Powiat Nowodworski, na którego terenie powstanie nowa stacja referencyjna, oraz jednostki zarządzające funkcjonującymi stacjami referencyjnymi (w tym także modernizowanymi w ramach projektu) Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Zadania do realizacji w ramach projektu SPS

 

Funkcjonalność systemu

Podstawowe funkcje realizowane przez infrastrukturę systemu: Lokalizacja pojazdów zespołów ratowniczych techniką GPS na podkładzie mapy elektronicznej województwa (kontrola pozycji w czasie rzeczywistym metodą wizualizacji, wymiana informacji między pojazdem a centralą w kanałach transmisji danych) Szybką lokalizację poszukiwanego punktu i wyznaczenie najszybszej trasy dojazdu, przydzielanie zadań załogom będącym najbliżej miejsca zdarzenia, korygowanie ilości środków ruchomych przy akcjach ratowniczych, lokalizowanie w szybkim tempie jednostek wzywających pomocy. Precyzyjne wyznaczanie w geodezji i kartografii jednolitego i bardzo dokładnego układu odniesień przestrzennych z dokładnością poziomą w granicach 2 cm. Kalendarium projektu SPS.

 

Kalendarium projektu SPS

Maj 2008 r. Kontrola MUW

Beneficjent został poddany kontroli na miejscu przez Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakres kontroli obejmował:

W wyniku kontroli stwierdzono, że Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu oraz z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

22 kwietnia 2008 r. Wniosek o płatność

Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność końcową (nie występowano o płatności pośrednie) oraz sprawozdanie z realizacji projektu wraz z niezbędnymi załącznikami.

27 marca 2008 r. Odbiór prac

Komisja odbioru powołana przez Zamawiającego dokonała końcowego odbioru prac będących przedmiotem umowy Nr 17/2007 z dnia 19 października 2007 roku oraz Nr 1/2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku. Zarówno w przypadku pierwszej jak i drugiej umowy komisja stwierdziła zgodność wykonanych prac z warunkami technicznymi. Tym samym zostały zrealizowane i pomyślnie zakończone wszystkie zamówienia publiczne zaplanowane w ramach projektu.

19 marca 2008 r. Seminarium

W ramach umowy Nr 1/2008 z 17 stycznia 2008 roku, w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbyło się seminarium dedykowane rezultatom projektu Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim. Na podstawie uchwały Nr 18/05/08 z 17 stycznia 2008 roku podpisana została umowa Nr 1/2008 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52. Przedmiotem umowy jest: Testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych użytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie. Wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków ZPORR. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 20 marca 2008 roku.

2 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie oferty i środków

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 18/05/08 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wydatkowania środków na realizację zadania na: testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie i przeprowadzenie szkoleń przyszłych użytkowników systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie oraz wykonanie działań promujących projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim.

30 października 2007 r. Wszczęcie procedury przetargowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 2248/88/07 wyrażającą zgodę na wszczęcie procedury przetargowej na:

Otwarcie ofert na powyższe zadanie planowane jest na dzień 18 grudnia 2007 roku.

5 września 2007 r. Odbiór prac

Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego dokonała odbioru prac będących przedmiotem umowy Nr 4/2007 z 8 maja 2007 roku (na budowę infrastruktury użytkowej stacji referencyjnych) zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a firmą Geotronics Polska Sp. z o. o. oraz dokonała odbioru prac będących przedmiotem Etapu I umowy Nr 14/2007 z 7 sierpnia 2007 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A. Odbiór prac Etapu II nastąpił 12 listopada 2007 roku.

Po oddaleniu protestu przez Zamawiającego (WASKO S.A), w dniu 21 sierpnia 2007 roku firma WASKO S. A. wniosła odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Postępowanie odwoławcze odbyło się w dniu 6 września 2007 roku. Zespół Arbitrów po rozpatrzeniu odwołania firmy WASKO S. A. wydał wyrok, w którym uwzględnił niniejsze odwołanie, unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazał uzupełnić dokumenty zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz wezwał Wykonawcę do uzupełnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po uzupełnieniu dokumentacji przez konsorcjum firm INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. - Lider oraz Polkart Sp. z o.o. i Elte Sp. z o. o. Komisja Przetargowa ponownie wybrała tę ofertę jako najkorzystniejszą. W związku z powyższym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 została podpisana umowa na opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie. W październiku br. rozpoczęto również prace mające na celu przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Uchwałą z 7 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na udzielenie Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu S.A. zamówienia na weryfikację poprawności wykonania umowy 4/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a firmą Geotronics Polska Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie testów dotyczących funkcjonowania stacji referencyjnych GPS, które były przedmiotem tej umowy.

7 sierpnia 2007 r. Protest

Konsorcjum firm: WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków złożyło protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie".

26 lipca 2007 r. Mapa nawigacyjna

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie mapy nawigacyjnej Województwa Mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie złożoną przez konsorcjum firm: INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. - Lider, ul. Domaniewska 52, 02 - 672 Warszawa (Elte Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30 - 415 Kraków; Polkart Sp. z o.o., ul. Obrzeźna 3, 02-691 Warszawa).

23 kwietnia 2007 r. Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie o przetargu na wyposażenie centrum dyspozytorskiego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, budowę łączy z bazami terenowymi, wyposażenie pojazdów ratownictwa medycznego WSPR oraz baz terenowych (podstacji i miejsc wyczekiwania), a także opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Przewiduje się zakończenie ich realizacji do końca br. W ramach Projektu planuje się jeszcze wykonanie dwóch zadań:

3 kwietnia 2007 r. Wybór oferty Geotronics

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty - firmy Geotronics Polska Sp. z o.o. z Krakowa - na budowę infrastruktury użytkowej stacji referencyjnych, realizowaną w ramach projektu "Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim" obejmującą następujące zadania:

Równolegle trwały prace przygotowawcze do przetargu obejmującego realizację następujących prac:

16 stycznia 2007 r. Unieważnienie postepowania przetargowego

Zarząd Województwa Mazowieckiego unieważnił poniższe postępowanie przetargowe z powodu przekroczenia terminu przewidzianego na realizację tego zadania określonego w SIWZ na dzień 4 grudnia 2006 r. Przedłużenie procedury przetargowej wynikało z oprotestowania przetargu przez jednego z oferentów, a następnie złożenia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie przygotowywane jest drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opisanego zadania. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem SIWZ na wyposażenie centrum dyspozytorskiego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, budowę łączy z bazami terenowymi, wyposażenie pojazdów ratownictwa medycznego WSPR oraz baz terenowych (podstacji i miejsc wyczekiwania), a także opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego.

Wrześeń 2006 r. Postępowanie przetargowe

Rozpoczęto postępowanie przetargowe obejmujące:

21 września 2006 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie

Pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - jako Instytucją Pośredniczącą, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, została podpisana umowa Nr Z/2.14/I/1.5/1886/05/U/34/06 o dofinansowanie Projektu "Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim" w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. W ramach tej umowy możliwe jest dofinansowanie projektu do 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych. Ostateczna kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywistej wielkości poniesionych wydatków. Całkowita wartość Projektu szacowana jest na sumę ok. 2 mln zł. Na mocy Porozumienia z dnia 20 grudnia 2005 roku Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, działający w tym zakresie przy pomocy Geodety Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, natomiast Partnerami są:

Realizację Projektu podzielono na dwa podstawowe segmenty:

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.