Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT SOD

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logo Funduszy Europejskich, Mazowsza i Unii Europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

STWORZENIE OTWARTYCH DANYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNO
-KOORDYNACYJNEGO DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Symbol projektu - chmura i litery SOD i literą O sw forSymbol projektu - chmura z literami SOD z literą O w formie otwartej kłódki

 

AKTUALNOŚCI

 


 

12.02.2024 r.

Informacja o zakończeniu projektu

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację projektu "Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)", którego celem było udostępnienie kolejnych scyfryzowanych zbiorów oraz e-usług w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

W ramach obszaru tematycznego Otwarte dane obiektów muzealnych - świadectwo przeszłości w przyszłości zostały przygotowane i zaprezentowane na platformie eKultura (otwiera nową kartę ) trzy e-usługi:

Dodatkowo w ramach projektu przeniesiono do wirtualnej przestrzeni kolejne wystawy stałe i czasowe przygotowane przez instytucje kultury Województwa Mazowieckiego. Wirtualne spacery nie tylko oferują łatwy dostęp do miejsc kultury bez konieczności fizycznego przemieszczania się, pozwalają na edukację i relaks, ale stanowią również efektywny sposób planowania podróży lub wyboru miejsca do odwiedzenia.

Dokonano także zakupu sprzętu do przygotowanej pracowni digitalizacji obiektów muzealnych. Zakupiono m.in. aparaty fotograficzne wysokiej rozdzielczości, oświetlenie fotograficzne, statywy, zestaw komputerowy o wysokiej wydajności oraz specjalistyczne oprogramowanie do obróbki i edycji obrazów. Do Partnerów Projektu, dla których wykonano spacery wirtualne, dostarczone zostały gogle VR, pozwalające na intensywne przeżycia i wirtualny spacer po muzeum.

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom Projektu za współpracę i zaangażowanie w ramach ww. obszaru tematycznego.

Platforma eKultura (otwiera nową kartę )

W ramach drugiego obszaru tematycznego "Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego" utworzone bądź zaktualizowane zostały powiatowe bazy danych oraz zeskanowane dokumenty analogowe zgromadzone w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Spowodowało to uzyskanie aktualnych, zestandaryzowanych danych przestrzennych oraz scyfryzowanych dokumentów co pozwoliło na uzupełnienie łańcucha udostępniania danych w postaci cyfrowej z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych udostępnianych bezpośrednio i on-line przez Powiaty i Miasta na prawach Powiatu Województwa Mazowieckiego.

Szeroko pojęta cyfryzacja danych i dokumentów geodezyjnych, jaka miała miejsce w ww. projekcie i projektach poprzedzających realizowanych przez Województwo Mazowieckie w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Mazowsza, bezpośrednio wpisuje się w cyfrową transformację polskiej geodezji. Rezultaty projektów stwarzają sprzyjające warunki do wprowadzenia innowacji w dziedzinie realizacji prac geodezyjnych, wykonywania różnorodnych analiz i automatyzacji udostępniania danych w procesie obsługi interesantów.

Dodatkowo w ramach zadania na portalu Wrota Mazowsza powstała e-usługa umożliwiająca zawiadomienie właściwego miejscowo starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu o fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnego,
albo o sytuacji zagrażania przez znak geodezyjny bezpieczeństwu życia lub mienia.

E-Usługa zgłoszenie uszkodzenia punktu (otwiera nową kartę)

Bardzo dziękujemy nw. Partnerom Projektu drugiego obszaru tematycznego za współpracę i zaangażowanie.

Wszystkich Państwa wkład w ten projekt był nieoceniony. Wspólnie osiągnęliśmy coś wyjątkowego.
Cieszymy się, że mieliśmy okazję działać razem!

 


 

20.03.2023 r.

Uchwała w sprawie projektu SOD

28 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1995/375/22 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego
dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


 

OPIS PROJEKTU SOD

Pełna nazwa projektu. Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)

Projekt pod nazwą Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) realizowany będzie w ramach:

Projekt obejmować będzie dwa obszary tematyczne:

Otwarte dane obiektów muzealnych - świadectwo przeszłości w przyszłości. Obszar ten będzie obejmować:

Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego.

W ramach drugiego obszaru zostanie udostępniona e-usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwiająca dokonanie zgłoszenia o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku geodezyjnego lub o zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia. Usługa zostanie opublikowana na portalu usług elektronicznych Województwa Mazowieckiego "Wrota Mazowsza". Usługa pozwoli na powiadomienie odpowiedniego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne taki obowiązek spoczywa na właścicielu lub innej osobie władającej nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU SOD

 

 

CELE PROJEKTU SOD

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Bez zwiększenia dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania ICT w praktycznie wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w tym i w zakresie kultury oraz dostępu do zintegrowanych i zharmonizowanych zbiorów danych tworzących regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej, nie będzie postępował rozwój ekonomiczny Mazowsza.

Cel ten jest niezwykle ważny w dobie pandemii COVID-19, która nie tylko wymusiła ograniczony bezpośredni kontakt mieszkańców i przedsiębiorców z urzędami, ale także zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do Internetu. Projekt umożliwia tworzenie nowych form przekazu i udostępnianie on-line zarówno danych infrastruktury informacji przestrzennej, jak i dóbr kultury. Projekt SOD jest odpowiedzią na zmianę nawyków i potrzeb interesariuszy i może się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności i wzrostu świadomości w zakresie wpływu kultury na dobrostan człowieka poprzez:

Realizacja zadań projektowych związanych z cyfryzacją zasobów PZGiK spowoduje uzyskanie aktualnych, zestandaryzowanych danych przestrzennych z zakresu powiatowych baz danych, baz danych obiektów topograficznych - BDOT500, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT, baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych - BDSOG, scyfryzowanych dokumentów analogowych gromadzonych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co pozwoli na uzupełnienie łańcucha udostępniania danych w postaci cyfrowej z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych udostępnianych bezpośrednio i on-line przez Powiaty Województwa Mazowieckiego.

Działania projektowe umożliwią pozyskanie wysokiej jakości danych, które zapewnią nasycenie systemu otwartych danych, swobodny dostęp do nich w nieograniczonym czasie i z dowolnego miejsca, zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz krajowymi przepisami prawa powszechnego. Dane te będą podstawą sprawnego działania e-usług i ich udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom, samorządom, jednostkom naukowo-badawczym itd.

Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, spójności gospodarczej i społecznej województwa mazowieckiego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii ICT w sektorze kultury oraz cyfryzacji zasobów PZGiK. Wzrośnie także spójność przestrzenna regionu, ponieważ wyrównany zostanie dostęp obywateli do usług informatycznych i usług cyfrowych.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU SOD

Zadanie 1

Utworzenie pracowni przygotowania i digitalizacji zbiorów muzealnych oraz udział pracowni w procesie digitalizacji.

Na podstawie analizy i wyboru zbiorów muzealnych do digitalizacji (przeprowadzonej w ramach zadania 2) zostaną zakupione profesjonalne urządzenia, oprogramowanie i materiały umożliwiające przygotowywanie obiektów muzealnych do digitalizacji oraz ich digitalizację. Zakupione urządzania oraz wartości materialne i prawne stanowić będą własność Województwa Mazowieckiego. Umożliwią przygotowanie i digitalizację wybranych zbiorów Partnerów Projektu, a po jego zakończeniu przygotowanie i digitalizację zbiorów wszystkich instytucji kultury, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest Województwo Mazowieckie. Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w specjalistyczne pokrowce umożliwiające jego transport do jednostek kultury. Rolą pracowni będzie przygotowywanie obiektów muzealnych do digitalizacji np. sporządzanie planów digitalizacji z uwzględnieniem celów digitalizacji (edukacja, dokumentacja konserwatorska, badania naukowe), ustalanie kryteriów obiektów przeznaczonych do digitalizacji, ocena stanu zachowania obiektów przewidzianych do digitalizacji, uzyskanie opinii konserwatora, czyszczenie obiektów muzealnych itp. oraz udział w procesie digitalizacji jako jeden z elementów łańcucha procesu cyfryzacji, zgodnie z Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych (NIMOZ). Pracownia digitalizacji zostanie przygotowana z zachowaniem podstawowych zasad określonych w Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych (NIMOZ). Ponadto w ramach zadania zostanie przygotowane i udostępnione miejsce stacjonarne i/lub mobilne do digitalizacji wybranych zbiorów. W kolejnych projektach pracownia przygotowania i digitalizacji zbiorów muzealnych będzie rozwijana przez zakup kolejnych urządzeń oraz unowocześnienie technologii.

Zadanie 2

Digitalizacja wybranych zbiorów muzealnych oraz utworzenie wirtualnych spacerów.

W ramach zadania:

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

Dla pierwszego obszaru tematycznego - "Otwarte dane obiektów muzealnych - świadectwo przeszłości w przyszłości" - zakłada się wykorzystanie Platformy Regionalnej, która opracowywana jest w ramach projektu Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu. To na niej zostaną udostępnione nowe usługi elektroniczne oraz zdigitalizowane zbiory muzealne. Mechanizmy do utworzenia:

Z uwagi na to, że mechanizmy te będą umożliwiać opracowanie nowych usług - ich opisu oraz formularzy elektronicznych - wykonanie techniczne nowych usług elektronicznych będzie możliwe i nie będzie pociągało za sobą kosztów opracowania mechanizmów do tworzenia
i udostępniania e-usług.

Zostanie również wdrożony system Chatbot umożliwiający uzyskanie informacji przez interesanta przez zadawanie pytań w formie tekstowej. System Chatbot zostanie osadzony na Regionalnej Platformie wraz z back-office, w którym uprawnieni użytkownicy będą mogli zarówno parametryzować wygląd Chatbota, jak i rozbudowywać bazę wiedzy zawierającą zagadnienia i odpowiedzi na pytania.

Zostanie wyposażona pracownia do przygotowania i digitalizacji obiektów muzealnych. Zdigitlaizowanych zostaną obiekty muzealne. Dostępne będą w postaci spacerów wirtualnych oraz zdjęć.

Dla drugiego obszaru tematycznego - "Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych", w 12 powiatach na obszarze 179 262 ha zostanie utworzona bądź zaktualizowana Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), w 13 powiatach na obszarze 189 816 ha zostanie zaktualizowana bądź utworzona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w 1 powiecie na obszarze 57 300 ha zostanie wykonany projekt modernizacji oraz na części ww. obszaru kompleksowa modernizacja szczegółowej osnowy poziomej (BDSOG), w 18 powiatach/miastach na prawach powiatów zostaną przetworzone do postaci cyfrowej dokumenty PZGiK oraz dokumenty z nimi związane w łącznej ilości około 7 018 361 szt. w przeliczeniu na format A4.

Opracowane dane przestrzenne docelowo będą publikowane na portalach mapowych przez poszczególne JST. W JST, które mają techniczną możliwość publikacji usług na portalu usług elektronicznych Województwa Mazowieckiego "Wrota Mazowsza", wynikającą
z wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA)" zostanie opracowana
i udostępniona usługa elektroniczna umożliwiająca dokonanie zgłoszenia o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku geodezyjnego lub o zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia.

W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie zostaną przetworzone do postaci cyfrowej
dokumenty PZGiK w łącznej ilości ok. 47 200 szt. w przeliczeniu na format A4.

 

PARTNERZY PROJEKTU SOD

 

MATERIAŁY - PREZENTACJE PROJEKTU SOD

 

 Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.