Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT SMART VILLAGE

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PROJEKT SMART VILLAGE

 

AKTUALNOŚCI


 

11.12.2023 r.

Publikacja - Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

W ostatnim kwartale 2023 roku została wydana publikacja w ramach operacji pn.: Smart Villages - sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza. Materiał został opracowany przez Instytucje naukowe, zaangażowane w projekt Smart Villages na Mazowszu. Koordynatorem prac był Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy we współpracy z Województwem Mazowieckim (Departamentem Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii). Prace zrealizowano w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieci Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opracowanie objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem monografii jest przedstawienie i propagowanie działań i rozwiązań umożliwiających wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Opracowanie jest dostępne pod poniższym linkiem: https://mpnt.pl/storage/app/media/Profile%20Mazowsza2.pdf

Opracowanie - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich woj. maz. (pdf) (otwiera nową kartę)

 


 

22.11.2023 r.

Badania gleby i certyfikacja

26 października 2023 roku Województwo Mazowieckie podpisało Protokół Odbioru Końcowego dot. umowy na opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym, gleby wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną. W ramach umowy Wykonawca (Decsoft S.A.), dostarczył system, który udostępna dwie kluczowe usługi: usługa badania gleby oraz usługa certyfikacji (nadawanie mazowieckiego znaku jakości związanego z produkcją żywności).

Usługi te dostępne są dla rolników z terenu powiatów objętych pilotażem (ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnyskiego). W celu obsługi powyższych funkcjonalności powstało Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby (MCBiAG), które wyposażone jest w dwa urządzenia do badania gleby: skaner AgroCares oraz spektrometr XRF z wbudowaną pompą próżniową do analizy minerałów - model EDX 3300S. Oba urządzenia przystosowane są do pracy w terenie i są w pełni zautomatyzowane.

Operatorem MCBiAG jest Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, dysponujące samochodem terenowym typu pick-up, niezbędnym do wyjazdów w teren, w celu pobrania próbek i przeprowadzenia badań. Warto podkreślić, że system dedykowany jest dla wszystkich rolników z obszaru województwa mazowieckiego. Rolnicy mają dostęp do modułu Monitoring, który zawiera funkcjonalności przeglądania wybranych danych teledetekcyjnych dla działek rolnych, aktualnych i archiwalnych informacji pogodowych oraz prowadzenia Agrodziennika dla swojego gospodarstwa rolnego w formie elektronicznej. Zapraszamy do skorzystania z naszej aplikacji.

Mobilna Aplikacja Rolna - ROLMApp (otwiera nową kartę)

Film promocyjny aplikacji w serwisie YouTube (otwiera nową kartę)

 


 

29.06.2023 r.

Odbiór w ramach umowy z MPNT

29 czerwca 2023 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego prace zrealizowane w ramach II transzy, w tym m.in. dotyczące organizacji i prowadzenia pięciu jednodniowych spotkań informacyjno-instruktażowych, opracowania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, tj.: ulotek, broszur oraz ich rozdystrybuowanie pomiędzy partnerów projektu.

 


 

28.06.2023 r.

Zakończenie realizacji umowy na usługi badawcze

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację Umowy na wykonanie usług badawczych, mającej na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. W dniu 26 czerwca 2023 roku nastąpił odbiór końcowy umowy. W dniu 27 czerwca 203 roku, w siedzibie Lidera konsorcjum, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego oraz Rady Konsorcjum, podsumowujące rezultaty projektu.

 
26.06.2023 r.

Odbiór Zadań nr 6 i 8

26 czerwca 2023 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Konsorcjum naukowego Produkty Zadania 6 i 8. Przekazane Zadania dotyczyły przygotowania założeń do testowania i weryfikacji społecznej koncepcji Smar Villages oraz opracowania koncepcji założeń do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego.

 


 

25.06.2023 r.

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Województwo Mazowieckie wytypowało trzy Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego z różnych regionów rolniczych Mazowsza, na terenie których zostaną przetestowane rozwiązania wypracowane w ramach projektu, w tym w szczególności zasady i skuteczność promocji tych rozwiązań.

W maju br. podjęto współpracę z gminami: Baranowo, Radzanowo oraz Klwów, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która jest niezbędna do ich rozwoju. W ramach współpracy Województwo Mazowieckie przekazało wytypowanym gminom ulotki, broszury, plakaty, banery oraz materiały informacyjne, które mają zostać wykorzystane do promocji rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Przedmiotowe punktu informacyjne będą działały do końca 2023 roku.

 


 

04.05.2023 r.

Promocja i propagowanie rezultatów projektu

Województwo Mazowieckie rozpoczęło kampanię promocyjną przedsięwzięcia Smart Villages. Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny, w ramach swoich zadań w projekcie, zorganizował spotkania informacyjno-instruktażowe, które miały na celu zaangażowanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadających możliwości praktycznego wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Spotkania odbyły się:

Ponadto, wyniki przedsięwzięcia Smart Villages będą prezentowane na wydarzeniach publicznych, m.in. na dożynkach, festynach gminnych oraz w punktach informacyjnych, w których dystrybuowane będą materiały promocyjne takie jak broszury i ulotki. Promocja realizowana jest również, poprzez udział przedstawicieli Departamentu w licznych wydarzeniach, dotyczących szeroko pojętego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, m.in. w konferencjach naukowych i branżowych, spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych, studentami oraz i przedsiębiorcami działającymi na rynku rolnym. Mazowiecki Park Naukowo-Technologicznych zorganizuje również konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się w październiku 2023 roku.

 


 

01.12.2022 r.

Odbiór w ramach umowy z MODR

1 grudnia 2022 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prace zrealizowane w 2022 roku, w tym m.in. dotyczące przeprowadzenia ankiet wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, publikacji artykułów, przygotowanych przez Konsorcjantów w ramach przedsięwzięcia, w miesięczniku "Wieś Mazowiecka" oraz udzielaniu pomocy doradczej przy ocenie wskazanych produktów opracowanych przez Konsorcjum.

 


 

30.11.2022 r.

Odbiór w ramach umowy z MPNT

30 listopada 2022 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prace zrealizowane w ramach I transzy, w tym m.in. dotyczące opracowania i zamówienia materiałów informacyjnych i szkoleniowych w formie ulotek, broszur i roll-up'ów.

 


 

20.11.2022 r.

Odbiór zadania nr 3

16 listopada 2022 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Konsorcjum Naukowego produkty zadania nr 3 polegającego na opracowaniu idei Smart Villages. W ramach zadania zaproponowano rozwiązania dla zainicjowania nowoczesnego rolnictwa w województwie (rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne, sprzedaż bezpośrednia), określono potrzeby i możliwości wdrożenia rozwiązań Smart Villages dla województwa mazowieckiego oraz upowszechniania innowacji oraz wytypowano Jednostki Samorządu Terytorialnego, z którymi zostanie podjęta współpraca w celu organizacji spotkań i instruktaży propagujących wyniki przedsięwzięcia.

 


 

 24.08.2022 r.

Smart Villages - promocja

Mazowsze rozpoczyna kampanię promocyjną przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu koncepcji Smart Villages. Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy (MPNT), w ramach swoich zadań w projekcie opracował ulotki, broszury, plakaty oraz banery informujące o projekcie, jego założeniach, celach oraz planowanych wynikach. Materiały będą dystrybuowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie (MODR), na wydarzeniach publicznych, m.in. na dożynkach, festynach gminnych, na których będzie posiadał własne punkty informacyjne oraz na organizowanych przez siebie imprezach promocyjno-wystawienniczych, jak również za pośrednictwem oddziałów terenowych.

Całość informacji dotycząca promocji projektu Ponadto, na przełomie 2022 i 2023 roku, MODR zorganizuje we wszystkich powiatach ziemskich na terenie województwa mazowieckiego, 2 godzinne szkolenia prezentujące wyniki przedsięwzięcia Smart Villages dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu zostaną także wytypowane trzy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, w siedzibach których zostaną utworzenie punkty informacyjne, w celu propagowania przedsięwzięcia Smart Villages.

Promocja projektu przewiduje również, w II kwartale 2023 roku, organizację pięciu spotkań informacyjno-instruktażowych, we wszystkich podregionach województwa mazowieckiego. Dla uczestników instruktaży zostaną opracowane szczegółowe materiały informacyjne dot. projektu. Dodatkowo, w drugiej połowie 2023 roku, MPNT przygotuje i przeprowadzi, dla zainteresowanych podmiotów, webinaria, kursy e-Learning, a dla uczniów szkół rolniczych i studentów kierunków rolniczych w województwie mazowieckim, konkursy nt. zagadnień związanych z przedsięwzięciem Smart Villages.

Warto pamiętać, że cykliczne informacje nt. realizowanych badań i wypracowanych wniosków w ramach przedsięwzięcia Smart Villages, publikowane są w miesięczniku "Wieś Mazowiecka".

 


 

04.07.2022 r.

Odbiór zadań 5.1

30 czerwca 2022 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Konsorcjum Naukowego kolejne produkty projektu Smart Villages. Tym razem w ramach zadania nr 5.1 przekazano opracowania dot. koncepcji infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wdrożenie idei Smart Villages oraz platformę informatyczną, której celem będzie promocja projektu i jego rezultatów oraz docieranie do beneficjentów z wypracowanymi rozwiązaniami. Za pośrednictwem platformy, po uzyskaniu stosownej autoryzacji, można otrzymać dostęp do wszystkich, dotychczas zrealizowanych produktów. Materiały na platformie będą aktualizowane po każdorazowym dostarczeniu, przez Konsorcjum, kolejnych produktów projektu.

Platforma informatyczna projektu Smart Villages

 


 

07.02.2022 r.

Seminarium naukowe - SV

20 stycznia 2022 roku obyło się Seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań, zrealizowanych w roku 2021, w ramach projektu pn. "Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim". Seminarium zgromadziło blisko 190 osób ze środowiska naukowego oraz administracji rządowej i samorządowej, w tym pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. W ramach czterech sesji naukowych, przedstawiciele Partnerów Konsorcjum Naukowego tj.:

zaprezentowali wyniki swoich badań wykonanych w ramach:

 


 

30.12.2021 r.

Odbiór w ramach umowy z MODR

29 listopada 2021 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego produkty zadania polegającego na opracowaniu, na podstawie własnych doświadczeń, koncepcji organizacji punktów informacyjnych w siedzibach urzędów gmin z terenu województwa mazowieckiego.

 


30.12.2021 r.

Odbiór zadań nr 1, 2 oraz 4

25 listopada 2021 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Konsorcjum naukowego produkty zadania numer 1, 2 i 4. Przekazane zadania dotyczyły opracowania diagnozy stanu gospodarczego, społecznego i środowiska, określenia specjalizacji regionalnych Mazowsza oraz opracowanie propozycji zmian profilu gospodarki w regionie oraz analizy walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

 


30.12.2021 r.

Odbiór zadań nr 5.2 oraz 7

31 maja 2021 roku Województwo Mazowieckie odebrało od Konsorcjum naukowego produkty zadania numer 5.2 i 7. Przekazane zadania dotyczyły koncepcji infrastruktury technicznej i utrzymania danych wynikających z realizacji projektu oraz przygotowania koncepcji i założeń do aplikacji mobilnych projektu Smart Villages.

 


11.05.2021 r.

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy

10 maja 2021 roku podpisano umowę z Mazowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym - Parkiem Spółdzielczym, której przedmiotem jest aktywacja społeczna w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciu Smart Villages poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w drodze szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promujących tę ideę (ulotek, broszur, banerów, itp.). Ponadto dzięki wiedzy wypracowanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia, Park będzie upowszechniał rozwiązania Smart Villages zarówno wśród swoich Członków, jak również wśród przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

 


 

18.03.2021 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

17 marca 2021 roku została podpisana umowa o współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, której przedmiotem jest rozpowszechnianie rozwiązań wypracowanych przez Konsorcjum naukowe w ramach przedsięwzięcia Smart Villages, w tym m.in. ankietyzacja, wdrożenie i popularyzowanie rozwiązań wypracowanych przez Konsorcjum naukowe w ramach przedsięwzięcia Smart Villages: poprzez organizację szkoleń we wszystkich powiatach ziemskich województwa mazowieckiego, za pośrednictwem strony internetowej oraz przedstawicieli oddziałów terenowych, na imprezach promocyjno-wystawienniczych, dożynkach, festynach gminnych i poprzez punkty informacje.

 


 

03.01.2021 r.

Politechnika Warszawska

29 grudnia 2020 roku została podpisana, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Politechniką Warszawską, będącą Liderem Konsorcjum naukowego (powołanego w dniu 4 grudnia 2020 roku), umowa na wykonanie usług badawczych, polegających na opracowaniu koncepcji rozwiązań mających na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami z zastosowaniem nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich, przy realizacji koncepcji Smart Villages.

Partnerem przedsięwzięcia, który oprócz Województwa Mazowieckiego, będzie licencjobiorcą rezultatów części badawczej, jest Mazowiecki Park Naukowo-Technologicznego - Park Spółdzielczy. Umowa została zawarta na podstawie art. 4, pkt. 3, lit. e, ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wartość umowy wynosi 3 570 000,00 zł brutto.

 


 

03.01.2021 r.

Smart Village - zaczynamy!

2 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Informację w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrażaniu w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020-2023.

 


 

OPIS i CELE PROJEKTU SMART VILLAGE

 

Stylizowana grafika - rolnik monitorujący fermę drobiu telefonem

Przedsięwzięcie będzie wychodziło naprzeciw potrzebom, uwarunkowaniom i cechom obszarów wiejskich, a w szczególności rolnictwa Mazowsza. Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawą do osiągnięcia celów będzie przeprowadzenie badań polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocena warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.

Przeprowadzone badania, posłużą do sporządzenia opracowań analityczno-studialnych, które pozwolą na identyfikację przedmiotowych obszarów województwa, oraz na zaproponowanie dla nich optymalnych rozwiązań.

Badania

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie części: badawczą, która będzie realizowana przez ww. Konsorcjum naukowe (Liderem formalnym Instytucje ustanawiały Politechnikę Warszawską) oraz wdrożeniową (której przedmiotem będą elektroniczne środki komunikacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną). Cześć wdrożeniowa będzie przedmiotem odrębnych zamówień publicznych.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU SMART VILLAGE

 

Stylizowana grafika - kobieta steruje dronem który wykonuje oprysk sadu.

Zadania części badawczej

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

 

Stylizowana grafika - rolnik zbiera dane o uprawach z mikro-dronów.

Zakładane produkty części badawczej projektu

Produktami części wdrożeniowej będą, zamówione na podstawie przeprowadzonych badań, analiz, opracowanej koncepcji i opisu funkcjonalności, następujące narzędzia:

 

PARTNERZY PROJEKTU SMART VILLAGE

 

W celu osiągnięcia spodziewanych rezultatów, jak również z uwagi na nadrzędny cel przedsięwzięcia, do udziału w jego realizacji zostały zaproszone jednostki naukowe, w tym:

oraz podmioty posiadające wiedzę praktyczną oraz możliwości wdrożenia i przetestowania wypracowanych rozwiązań, w tym:

 

 

WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ

 

Zadanie 1

Analiza zmian ekonomiczno-produkcyjnych w gospodarstwach rolnych woj. mazowieckiego (pdf/0,1MB)

Identyfikacja zachodzących trendów w kierunkach gospodarki rolnej woj. mazowieckiego (pdf/0,1MB)

Określenie barier w rozwoju obszarów wiejskich woj. mazowieckiego (pdf/0,1MB)

Propozycja zmian kierunków gospodarki rolnej województwa mazowieckiego (pdf/0,1MB)

Klasyfikacja typów upraw na podst. danych satelitarnych dla wybr. powiatów woj. mazowieckiego (pdf/0,4MB)

Identyfikacja stosowanych upraw i jakości gleb warunkującej prawidłową uprawę roślin (pdf/0,3MB)

Identyfikacja elementów spowalniających rozwój rolnictwa (pdf/0,1MB)

Ocena warunków gospodarowania w rolnictwie w gminach (pdf/0,1MB)

Walory środowiskowe, lokalne systemy żywnościowe i zatrudnienie na obszarach wiejskich (pdf/0,2MB)

Pojęcie Smart Village (pdf/0,1MB)

Polityka administracyjna wobec obszarów wiejskich - wybrane zagadn. w formie syntezy (pdf/0,1MB)

Rozwiązania z zakresu e-health, kluczowe do realizacji Smart Villages (pdf/0,1MB)

 

Zadanie 2

Klasyfikacja gmin wiejskich woj. mazowieckiego ze - nasilenie barier demograf. i społ.-gosp. (pdf/0,2MB)

Profile ekonomiczne gospodarstw rolnych (pdf/0,2MB)

Określenie bilansu wodnego w woj. mazowieckim, na podstawie doświadczeń woj. wielkopolskiego (pdf/0,1MB)

Określenie zmian uwilgotnienia obszarów rolniczych z uwzględnieniem terenów łąkowych... (pdf/0,2MB)

Satelity pomagają wyznaczyć obszary nadające się do uprawy roślin energetycznych (pdf/0,3MB)

Propozycje rozwiązań mających na celu wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego (pdf/0,2MB)

Modele gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim (pdf/0,6MB)

Znaczenie partycypacji społecznej w procesie scalenia gruntów (pdf/0,1MB)

Zrównoważone i prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich (pdf/0,1MB)

Od rolnictwa do innych form aktywności (pdf/0,3MB)

 

Zadanie 4

Analiza zasobów lokalnych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem warunków przyrodniczych... (pdf/0,1MB)

Satelity pomagają ocenić obszary o wyjątkowo cennych walorach środowiskowych (pdf/1,1MB)

Turystyczne Mazowsze w percepcji respondentów (pdf/0,2MB)

 

 

MATERIAŁY - PREZENTACJE PROJEKTU SMART VILLAGE

 

Wdrażanie w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages - logo (zestaw/zip/2,2MB)

Zestaw logotypu w różnych formatach graficznych, zawiera instrukcję stosowania znaku.

 

 Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.