Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT E-KULTURA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PROJEKT REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA - KULTURA NA MAZOWSZU

 

AKTUALNOŚCI

 

30.01.2024 r.

Zakończenie realizacji projektu e-Kultura

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację projektu "Regionalna Platforma Informacyjna na Mazowszu", którego celem była publikacja zestandaryzowanych usług elektronicznych na jednej wspólnej regionalnej platformie. Utworzona platforma e-Kultura dostępna jest pod adresem kultura.wrotamazowsza.pl

Wdrożone systemy back-office z jednej strony zapewniają ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury, a z drugiej ułatwiają, usprawniają i zautomatyzują dostęp do oferowanych wydarzeń kulturalnych, zapewniają wymianę danych między instytucjami oraz standaryzację usług elektronicznych. Dodatkowo w ramach projektu przeniesiono do wirtualnej przestrzeni instytucje kultury Województwa Mazowieckiego. Użytkownicy mogą eksplorować przestrzenie muzeów, skansenów, teatrów i innych miejsc kulturalnych za pomocą komputera, urządzenia mobilnego a nawet gogli VR.

Wyprawa do muzeum, niejednokrotnie dla wielu nieosiągalna ze względu nie tylko na dystans, ale również z przyczyn finansowych czy też logistycznych (termin dostępności wystawy) jeszcze nigdy nie była tak prosta. Światy stworzone w wirtualnej rzeczywistości nie tylko pozwalają przemieszczać się między pomieszczeniami, ale również podziwiać trójwymiarowe obiekty bez wychodzenia z domu. Dzięki digitalizacji zbiorów usługom interaktywnym oraz wirtualnym spacerom nieograniczony dostęp do instytucji kultury otrzymali wszyscy w tym: uczniowie, studenci, seniorzy nie tylko z Mazowsza ale z całego kraju, a nawet i całego świata.

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom Projektu za współpracę i zaangażowanie.

Wasz wkład w ten projekt był nieoceniony. Wspólnie osiągnęliśmy coś wyjątkowego. Cieszymy się, że mieliśmy okazję działać razem!

Platforma e-Kultura (otwiera nową kartę)


 

05.08.2019 r.

Podpisanie Umowy na wykonanie zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim

25 lipca 2019 r. Województwo Mazowieckie zawarło z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Umowę na wykonanie następujących zadań, obowiązków i czynności związanych z realizacją projektu pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost
e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1

E-usługi dla Mazowsza

Na realizację Umowy Województwo Mazowieckie przeznacza środki finansowe w wysokości do 7 534 550,00 zł.
Umowa weszła w życie z dniem podpisania.


 

20.05.2019 r.

Identyfikacja zasobów i analiza procesów biznesowych - Umowa

26 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa z firmą Eco-Investment Poland Sp. z o.o. na identyfikację zasobów i analizę procesów biznesowych instytucji świadczących usługi w zakresie kultury - mapowanie i modelowanie zgodnie ze standardem BPMN (Business Process Model and Notation) procesów biznesowych wchodzących w zakres projektu pt. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu".

Wartość brutto zawartej umowy to 269 370,00 zł, a termin jej realizacji to 30 czerwca 2020 r. W wyniku umowy przygotowany zostanie, we współpracy z partnerami projektu, opis przedmiotu zamówienia na budowę Mazowieckiego Portalu Kultury. Portal zostanie zrealizowany w kolejnym etapie realizacji projektu.


 

29.01.2019 r.

Identyfikacja i analiza procesów biznesowych w ramach zadania 1

28 stycznia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
na zamówienie publiczne dotyczące zadania "Identyfikacja zasobów i analiza procesów biznesowych jednostek kultury - mapowanie
i modelowanie procesów biznesowych wchodzących w zakres projektu zgodnie ze standardem BPMN". symbol: CG-P-II.ZP.U.272.8.2019.AR.

Prace do realizacji w ramach zamówienia

Planowany termin otwarcia ofert - 11.02.2019 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienie publiczne - Identyfikacja i analiza procesów biznesowych (Otwiera nową kartę)


 

06.08.2018 r.

Projekt E-kultura czyli Regionalna Platforma Informacyjna

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ocenila pozytywnie (pod względem formalnym i merytorycznym) projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu (E-kultura) akredytowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna.

Do projektu Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu przystąpiło 26 partnerów - instytucji kultury. Całkowita wartość projektu wynosi 10.649.500 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 2.129.900 zł. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Wkrótce w ramach naszego serwisu w zakładce Projekty, opublikowana zostanie, strona informacyjna projektu. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania partnerów projektu z 1 sierpnia 2018 r.

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Koordynacji Projektów Interdyscyplinarnych Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00)

Projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu (pdf/1,8MB)

Projekt E-kultura - harmonogram (pdf/2,6MB)

Zintegrowana infrastruktura teleinformatyczna dla jednostek kultury (pdf/1,8MB)

 

OPIS PROJEKTU E-KULTURA

 

Projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura).

Projekt ma na celu publikację zestandaryzowanych usług elektronicznych na 3 i 4 poziomie dojrzałości na jednej wspólnej regionalnej platformie, a także nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury funkcjonujących na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez
te instytucje, zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie.

Nadrzędnym celem Projektu jest zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z samorządowych jednostek Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu na platformie cyfrowej, na której świadczone będą usługi w sposób zestandaryzowany
i dający możliwość kompleksowego, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego wydarzeniami w województwie, dostępu do usług świadczonych przez organizacje kulturalne i turystyczne. Po zakończeniu realizacji Projektu, Portal będzie umożliwiał dołączenie nowych informacji przez kolejne instytucje kultury, niebędące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi wojwództwa mazowieckiego.

Studium wykonalności projektu "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" (pdf/6MB)

 

FINANSOWANIE PROJEKTU E-KULTURA

 

 

CELE PROJEKTU E-KULTURA

 

Głównym celem projektu jest świadczenie usług elektronicznych w zakresie kultury na terenie województwa mazowieckiego,
ich ustandaryzowanie oraz ułatwienie odbiorcom tych usług wyszukiwania różnych wydarzeń kulturalnych i korzystania z e-usług
oraz zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa mazowieckiego w jednym miejscu.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU E-KULTURA

 

Identyfikacja zasobów i analiza procesów biznesowych instytucji świadczących usługi w zakresie kultury

W ramach zadania zostanie przeprowadzona szczegółowa identyfikacja i analiza zasobów i procesów biznesowych, dla których realizowane będą e-usługi w zakresie kultury i wydarzeń kulturalnych udostępnianych przez podmioty zaangażowane na Portalu. Na podstawie tej analizy zostanie przedstawione mapowanie i modelowanie tych procesów zgodnie ze standardem BPMN. Tak przygotowana analiza będzie stanowić podstawę do zaprojektowania i budowy "Regionalnej Platformy Informacyjnej - Kultura na Mazowszu", tzw. front-office wraz
z modernizacją i budową systemów back-office, wyposażonej w mechanizm budowy i publikacji nowych usług, a także mechanizm adaptacji
i publikacji istniejących już usług lub portali instytucji świadczących usługi w zakresie kultury.

Projekt i budowa "Regionalnej Platformy Informacyjnej - Kultura na Mazowszu"

Indywidualizacja e-usług dla instytucji świadczących usługi w zakresie kultury
oraz publikacja e-usług na "Regionalnej Platformie Informacyjnej - Kultura na Mazowszu"

Publikacja usług na 3 poziomie dojrzałości

Publikacja usług na 4 poziomie dojrzałości

Projekt, wykonanie i utrzymanie sieci WAN w architekturze IP VPN MPLS

Wszystkie lokalizacje instytucji świadczących usługi w zakresie kulturalnych zostaną dołączone do sieci IP/MPLS z wykorzystaniem symetrycznych łączy dostępowych o gwarantowanych przepustowościach. Dodatkowo gwarancja pasma obejmie całą sieć VPN
(end-to-end). Poszczególne lokalizacje będą dołączane do najbliższych im geograficznie węzłów sieci szkieletowej operatora, co pozwoli wykorzystać wszystkie dostępne mechanizmy technologii MPLS (Multi-Protocol Label Switching).

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie wykonana sieć WAN.

Projekt i wykonanie Data Center instytucji świadczących usługi w zakresie kultury w technologii chmury obliczeniowej

W celu utworzenia niezawodnego i bezpiecznego Data Center typu Chmura z usługą IaaS i SaaS planowane jest utworzenie sieci SAN (Storage Area Network), zapewniającej dostęp do zasobów pamięci masowej. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania SAN, możliwe będzie zbudowanie infrastruktury, w której krytycznymi parametrami są niezawodność oraz wydajność, bez ograniczeń związanych z liczbą zainstalowanych serwerów oraz pamięci masowych, z możliwością efektywnej rozbudowy.

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie wykonane Data Center instytucji świadczących usługi
w zakresie kultury w technologii chmury obliczeniowej.

Digitalizacja zbiorów z zakresu kultury

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

 

 

PARTNERZY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W PROJEKCIE E-KULTURA

 

 

MATERIAŁY - PREZENTACJE PROJEKTU E-KULTURA

 

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Koordynacji Projektów Interdyscyplinarnych Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00)

Projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu (pdf/1,8MB)

Projekt E-kultura - harmonogram (pdf/2,6MB)

Zintegrowana infrastruktura teleinformatyczna dla jednostek kultury (pdf/1,8MB)

 

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.