Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

NEREUS STOWARZYSZENIE REGIONÓW EUROPEJSKICH

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logo stowarzyszenia NEREUS

SIECI REGIONÓW EUROPEJSKICH WYKORZYSTUJĄCYCH TECHNOLIGIE KOSMICZNE - NEREUS

Informacje ogólne i przebieg prac nad utworzeniem Stowarzyszenia.

Technologie kosmiczne zaczynają odgrywać kluczową rolę w gospodarce, zwiększaniu jej konkurencyjności i innowacyjności oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali Unii Europejskiej jak i w ujęciu globalnym. Dynamiczny rozwój zastosowań otwiera nowe możliwości o kluczowym znaczeniu dla handlu światowego, przynosząc duże korzyści gospodarcze i społeczne.

Regionalne władze samorządowe mogą w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju polityki kosmicznej, do tworzeniu nowych usług
z korzyścią dla obywateli i eksploatacji nowych rozwijających się rynków, a w szczególności dla ich możliwości zapewnienia aktywnego uczestnictwa różnych podmiotów gospodarczych i społecznych w ramach swojego terytorium.

Biała Księga Komisji Wspólnot Europejskich Przestrzeń kosmiczna: nowa europejska granica dla rozwijającej się Unii (2003) wzywa
do prowadzenia polityki kosmicznej zorientowanej na potrzeby użytkowników, posiadających możliwości wykorzystania technologii kosmicznych i zdolności przedsiębiorczych dla potrzeb poszerzonej Unii i jej obywateli. Obydwie Konferencje GMES, które odbyły się
w kwietniu 2006 r. w Graz i w kwietniu 2007 r. w Monachium, podkreślały znaczenie stworzenia sieci europejskiej na poziomie regionalnym
w zakresie technologii kosmicznych. 26 kwietnia 2007 r. Komisja Europejska wydała pierwszą Europejską Politykę kosmiczną (COM (2007) 212 ostateczna wersja), która została w sposób pozytywny przyjęta przez Radę Konkurencyjności i Przestrzeni Kosmicznej w dniu 22 maja 2007 r. w Brukseli potwierdzającą, że Przestrzeń kosmiczna jest wiodącym rynkiem, na którym władze publiczne mogą stworzyć warunki
dla innowacji wprowadzanych przez przemysł.

W nawiązaniu do trendów kreowanych w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności wspieranych przez Europejską Agencję Kosmiczną,
w 2006 r. w ramach Komitetu Regionów zawiązała się inicjatywa między Regionami Unii Europejskiej utworzenia zorganizowanej międzyregionalnej struktury wspierającej wykorzystanie technologii kosmicznych.

Na mocy decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego włączyli się w prace zmierzające do przygotowania formuły organizacyjnej, którą określono mianem Sieci Regionów Europejskich Wykorzystującej Technologie Kosmiczne. W działania te włączyły się 32 regiony z różnych Państw Członkowskich. W wyniku prac zawiązanej Grupy Podstawowej i 4 Grup Roboczych doszło do ustalenia formuły organizacyjnej, celów i zadań oraz struktury zarządzającej. Uzgodniono, że najefektywniejszym rozwiązaniem będzie zawiązanie międzynarodowego stowarzyszenia o charakterze non-profit zgodnie z prawodawstwem belgijskim
pod nazwą Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS (Network of European REgions Using Space Technologies) z siedzibą w Brukseli.

18 grudnia 2007 r. w Tuluzie odbyło się spotkanie, na którym 23 Regiony potwierdziły deklarację przystąpienia do prac mających na celu rejestrację Stowarzyszenia poprzez podpisanie Karty Politycznej Karty w sprawie utworzenia i wdrożenia NEREUS Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. Delegacja Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazała dokument sygnowany z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Listę Regionów sygnatariuszy Karty Politycznej w sprawie utworzenia NEREUS - Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne tworzą:

31 marca 2008 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 61/08 w sprawie wyrażenia zgody na współtworzenie
i przystąpienie Województwa Mazowieckiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS). W oparciu o ww. uchwałę oraz pozytywną opinię Wojewody Mazowieckiego wydaną w tej sprawie
w dniu 9 kwietnia 2008 r. Minister Spraw Zagranicznych w dniu 11 kwietnia 2008 r. Decyzją nr DUE 241/7-1-2008 wyraził zgodę na współtworzenie i przystąpienie Województwa Mazowieckiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Wykorzystujących Reginów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS). W dniu 14 kwietnia 2008 r. odbyła się rejestracja Stowarzyszenia NEREUS w Brukseli. Województwo Mazowieckie należy do grona jego założycieli.

 

Cele Stowarzyszenia NEREUS (na podstawie projektu Statutu)

Cele non-profit międzynarodowego Stowarzyszenia NEREUS są następujące:

Aby osiągnąć swoje cele, NEREUS będzie mogło wykonywać m.in. następujące działania:

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu NEREUS.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na dwie kategorie: członków rzeczywistych (pełnoprawnych), członków zrzeszonych. Stowarzyszenie musi liczyć co najmniej trzech (3) członków. Pierwszymi członkami są członkowie zakładający Stowarzyszenie. Członkami rzeczywistymi mogą być Regiony lub jednostki terytorialne Państw Członkowskich Unii Europejskiej, posiadające stopień samodzielności klasyfikujący
je na poziomie kolejnym po państwie, do którego należą, i posiadające niezależną reprezentację polityczną. W przypadku braku jednostki spełniającej powyższe kryteria w danym państwie za członków rzeczywistych Stowarzyszenia mogą zostać uznane instytucje publiczne reprezentujące terytorium porównywalne z "Regionami". W przypadku niektórych państw istnieje możliwość zaakceptowania władz krajowych jako członka rzeczywistego. W każdej sytuacji wymagane jest formalne zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie rzeczywiści posiadają prawo głosowania na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i mogą być wybierani do Zarządu za pośrednictwem wyznaczonych przez nich przedstawicieli. Członkami zrzeszonymi mogą być władze lokalne (inne niż Regiony), spółki, korporacje, stowarzyszenia, fundacje, banki, uniwersytety, przedsiębiorstwa, działacze prywatni, strony zainteresowane, inne sieci, itp., posiadające kompetencje, wiedzę i interesy zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Wszelkie instytucje lub przedsiębiorstwa (typu nonprofit lub inne) pragnące uczestniczyć w działalności AISBL NEREUS we własnym interesie, a nie w imieniu władzy regionalnej, muszą wystąpić z wnioskiem o ich przyjęcie do grona członków zrzeszonych. Członkowie zrzeszeni mogą: uczestniczyć we wszelkich zebraniach grup roboczych; uczestniczyć, bez prawa głosowania, w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia. Nabycie statusu członka oznacza przyjęcie statutu zatwierdzonego przez Stowarzyszenie oraz zapłatę składki rocznej. Wysokość składki będzie zaproponowana przez Zarząd i formalnie zaakceptowana przez Walne Zgromadzenia.

Roczna składka członkowska będzie ustalona według wewnętrznych zasad Stowarzyszenia, ale przy warunku, że maksymalna roczna stawka nie przekroczy wysokości 10.000 euro, chyba, że Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów pełnoprawnych członków obecnych lub reprezentowanych zdecyduje inaczej. Członkowie, zarówno rzeczywiści, jaki i zrzeszeni, nie ponoszą z racji swego statusu żadnej odpowiedzialności z tytułu zobowiązań Stowarzyszenia. Ich odpowiedzialność ogranicza się do płacenia składki rocznej oraz do przestrzegania Statutu.

 

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia NEREUS.

Walne zgromadzenie.

Walne zgromadzenie składa się z wszystkich członków Stowarzyszenia, rzeczywistych i zrzeszonych. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy Prezes Zarządu. Każdy członek posiada jeden głos. Jedynie członkowie rzeczywiści mają prawo głosowania na walnym zgromadzeniu.

Członkowie zrzeszeni mają prawo do obecności na walnym zgromadzeniu i do wyrażania na nim swoich opinii. Walne zgromadzenie jest najważniejszym organem władzy Stowarzyszenia. Posiada ono wszelkie uprawnienia niezbędne lub przydatne do realizacji celu Stowarzyszenia. W zakres jego kompetencji wchodzą przede wszystkim następujące uprawnienia: wybieranie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków Zarządu, zmiana Statutu, przyjęcie i wykluczenie nowych członków, rozwiązanie Stowarzyszenia, zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawozdań finansowych oraz programu roboczego i sprawozdania z działalności.

Walne zgromadzenie zbiera się w trybie zwyczajnym przynajmniej raz do roku. Walne zgromadzenie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym w dowolnym momencie, na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek jednej piątej (1/5) części członków rzeczywistych walnego zgromadzenia oraz za każdym razem, kiedy wymagają tego cele lub interesy Stowarzyszenia. Z wyjątkiem odmiennych postanowień prawnych lub statutowych, wszystkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych lub reprezentowanych członków rzeczywistych. W przypadku równego podziału głosów głos rozstrzygający należy do Prezesa.

Walne zgromadzenie może obradować w kwestii wszelkich zmian statutu pod warunkiem, że kwestia tych zmian została w sposób wyraźny wprowadzona do porządku obrad zgromadzenia i że jest obecnych lub reprezentowanych dwie trzecie (2/3) członków rzeczywistych. Wszelkie zmiany mogą zostać wprowadzone do statutu w sposób wiążący wyłącznie większością dwóch trzecich (2/3) głosów obecnych lub reprezentowanych członków rzeczywistych. Jeśli zmiana dotyczy celu Stowarzyszenia, propozycja musi pozyskać większość czterech piątych (4/5) głosów członków rzeczywistych obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Wszelkie zmiany statutu muszą zostać opublikowane w załącznikach do Monitora Belgijskiego [Moniteur Belge] w miesiącu ich przyjęcia. Z każdego posiedzenia walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez Prezesa i Sekretarza Generalnego. Protokoły przechowywane są w specjalnym rejestrze w siedzibie Stowarzyszenia. Członkowie lub wszelkie osoby trzecie powołujące się na ważny interes mogą konsultować protokoły zgromadzone w takim rejestrze. Pozostałe akty lub dokumenty są wiążące, jeśli podpisane są przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu.

Zarząd.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd składający się z przedstawicieli uprawnionych przez rzeczywistych członków walnego zgromadzenia. Są oni wybierani przez walne zgromadzenie na okres dwóch (2) lat. Ich kadencja może zostać przedłużona na taki sam okres. Zarząd składa się minimalnie z trzech (3) członków, Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, a maksymalnie z siedemnastu (17) członków.

We wszelkich okolicznościach liczba członków Zarządu musi być nieparzysta i mniejsza od liczby rzeczywistych członków Stowarzyszenia. Koszty i wydatki ponoszone przez członków Zarządu nie będą im zwracane przez Stowarzyszenie. Jedynie członkowie rzeczywiści mogą proponować kandydata na członka Zarządu. Każdy członek rzeczywisty może przedstawić tylko jedną kandydaturę. Zarząd liczy maksymalnie dwóch przedstawicieli regionalnych na państwo członkowskie Unii Europejskiej. Każdy członek Zarządu może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego stanowiska, wysyłając list polecony do siedziby AISBL, na ręce Prezesa, lub, jeśli tenże podał się do dymisji, na ręce Wiceprezesa. Powołanie, odwołanie lub rezygnacja członka Zarządu musi zostać opublikowana w załącznikach do Monitora Belgijskiego [Moniteur Belge] w terminie jednego miesiąca.

Zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za kierowanie Stowarzyszeniem i sprawowanie w nim bieżącego zarządu. Zarząd czuwa nad realizacją zadań Stowarzyszenia, zgodnie z mandatem, który został mu nadany przez walne zgromadzenie. Zarząd może oddelegować do sprawowania bieżącego zarządu w Stowarzyszeniu osobę fizyczną, będącą lub nie członkiem Zarządu. Wycofanie mandatu do sprawowania bieżącego zarządu może zostać uchwalone przez Zarząd obradujący większością dwóch trzecich (2/3) swych obecnych lub reprezentowanych członków. Zarząd zbiera się regularnie na wezwanie Prezesa Zarządu lub na wniosek przynajmniej dwóch (2) członków Zarządu.

Zarząd może podejmować wiążące uchwały jedynie wówczas, gdy jest obecna lub reprezentowana większość jego członków. Każdy członek Zarządu może być reprezentowany przez innego członka Zarządu. Każdy członek Zarządu może posiadać tylko jedno pełnomocnictwo. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych lub reprezentowanych członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów głos rozstrzygający należy do Prezesa. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, formalnie zatwierdzane podczas następnego posiedzenia. Protokoły te są przechowywane w rejestrze w siedzibie Stowarzyszenia.

Każdy członek ma prawo do konsultowania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów zgromadzonych w takim rejestrze. Protokoły i inne akta lub dokumenty są wiążące, jeśli są podpisane przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu. Zarząd sporządza regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia i przedstawia go na forum walnego zgromadzenia, które zatwierdza regulamin większością kwalifikowaną dwóch trzecich (2/3) obecnych lub reprezentowanych członków rzeczywistych. Wszystkie dokumenty dotyczące zarządzania Stowarzyszeniem są wiążące, jeśli są podpisane przez dwóch działających wspólnie członków Zarządu.

Wszystkie sprawy w sądzie lub sprawy arbitrażowe, w których Stowarzyszenie występuje zarówno w charakterze powoda, jak i pozwanego, prowadzone przed sądami apelacyjnymi i zwykłymi lub wszelkimi innymi organami sądowymi są wszczynane i prowadzone przez Zarząd reprezentowany przez dwóch działających wspólnie członków Zarządu.

Sekretariat.

Zarząd powołuje Sekretariat Stowarzyszenia w Brukseli. Sekretariat wspiera walne zgromadzenie, Zarząd i poszczególne grupy robocze w realizacji ich zadań.

Grupy robocze.

Zarząd powołuje i organizuje grupy robocze. Zadaniem grup roboczych jest realizacja programu pracy Stowarzyszenia. Grupy robocze składają się z przedstawicieli członków rzeczywistych i członków zrzeszonych, niezależnie od kraju ich pochodzenia, którzy są kompetentni w danej dziedzinie lub zainteresowani daną kwestią. Liczba członków wchodzących w skład każdej grupy roboczej nie jest ograniczona. Kierownik każdej grupy roboczej jest powoływany przez Zarząd, przy uwzględnieniu ewentualnych propozycji danej grupy roboczej. Zdaje on sprawozdanie Zarządowi z działań podejmowanych przez grupę roboczą, za którą ponosi odpowiedzialność.

Wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa (typu non-profit lub inne) położone na terytorium regionu będącego członkiem Stowarzyszenia NEREUS mają prawo uczestniczenia w działaniach grup roboczych NEREUS, jeśli władze regionalne, którym podlegają, wyznaczyły je jako ekspertów, oraz mają prawo do uzyskiwania informacji ze Stowarzyszenia. Status eksperta będą miały osoby należące bądź to do przedsiębiorstwa bądź to do laboratorium lub wszelkich innych jednostek, które otrzymają, na swe własne nazwisko, mandat eksperta z ich regionu pochodzenia do uczestnictwa w działaniach grup roboczych NEREUS. Każdy kierownik grupy roboczej może zasięgać rady, dla każdego przypadku z osobna, jednego lub wielu ekspertów, innych niż eksperci wskazani przez regiony. Eksperci będą mogli być obecni na walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia NEREUS, bez prawa głosowania. Stowarzyszenie nie będzie zwracać ekspertom lub członkom grup roboczych kosztów ani wydatków poniesionych w ramach ich misji i z tytułu uczestnictwa w działaniach grup roboczych i walnych zgromadzeniach NEREUS.

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.