Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GPW

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

PROJEKT MSIP - Powiat Gmina Województwo

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.

Uchwałą nr 1183/285/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru projektów do realizacji
w ramach działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wniosek dotyczący projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" został wybrany do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. Projekt będzie realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów Powiatu Mińskiego, Powiatu Mławskiego, Powiatu Płockiego, Powiatu Radomskiego, Miasta Mława, Miasta Ostrołęka oraz Gmin Mrozy i Jedlińsk.

 

Cele

Niniejsze przedsięwzięcie polega na utworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP-GPW) funkcjonującego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Celem realizacji Projektu jest wypracowanie modelu systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie, promocję i rozwój gminy, powiatu i województwa oraz mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych poziomów, w szczególności relacji gmina-powiat-województwo. Planuje się, aby System obejmował również zagadnienia ogólno-organizacyjne związane z budową elektronicznej platformy wymiany, udostępniania danych i informacji oraz usług administracyjnych, w tym wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem i pocztą elektroniczną, włączenie do Systemu zagadnień kompetencyjnych realizowanych przez samorząd województwa, samorząd powiatowy oraz gminny jak również zapewnienie kontaktu z przedsiębiorcą i obywatelem drogą internetową. System będzie stanowił kluczowy element infrastruktury informacyjnej województwa, usprawniając procesy podejmowania decyzji oraz przyczyniając się do rozwoju demokracji i społeczeństwa informacyjnego.

Nadrzędnym celem Projektu jest wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu mazowieckiego, uzyskiwane przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu.

MSIP-GPW należy traktować jako narzędzie niezbędne dla realizacji i monitorowania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. MSIP-GPW będzie:

Podstawą rozwoju elektronicznej administracji, zwłaszcza w zakresie publicznych usług danych przestrzennych, w tym usług na rzecz przedsiębiorców. Inicjatywa powstania MSIP-GPW wynika z realnych potrzeb współdziałających jednostek organizacyjnych oraz wpisuje
się we wspólnotową inicjatywę budowy Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Infrastructure for Spatial Information in Europe - INSPIRE). W MSIP-GPW będą stosowane regulacje dyrektywy INSPIRE, przepisy implementacyjne i wiążące się z nimi standardy, zwłaszcza w zakresie interoperacyjności technicznej, semantycznej i organizacyjnej. Tym samym MSIP-GPW będzie wspierać tworzenie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako części INSPIRE, jednocześnie korzystając z międzynarodowego dorobku naukowego
i technicznego w tym zakresie.

MSIP-GPW będzie powiązany z:

Techniczny wymiar MSIP-GPW będą tworzyły wyspecjalizowane zespoły specjalistów przetwarzających i utrzymujących dostępne
w systemie dane za pomocą sprzętu komputerowego, oprogramowania, specjalistycznej technologii i wypracowanych procedur.
Zespoły te będą zorganizowane w formie Ośrodka MSIP-GPW, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Biura Geodety Województwa Mazowieckiego, a także w formie odpowiednich komórek organizacyjnych Partnerów. Oddziaływanie społeczne i ekonomiczne systemu będzie polegało na szerokim udostępnianiu danych i usług geoinformacyjnych społeczeństwu. Dzięki temu zarówno przedsiębiorcy jak
i obywatele będą mogli kierować się informacją przestrzenną przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji, w tym decyzji ekonomicznych.

 

Beneficjenci projektu

Wnioskodawcą jest Województwo Mazowieckie występujące jako przyszły beneficjent w imieniu własnym oraz w imieniu wymienionych poniżej jednostek samorządu terytorialnego jako Partnerów w ramach Projektu:

 

Użytkownicy MSIP-GPW

 

Spodziewane rezultaty projektu

Podstawowymi, mierzalnymi wskaźnikami tych rezultatów, określonymi na podstawie listy ZPORR z dnia 22.07.2005 są:

 

Planowane produkty projektu

Podstawowymi, mierzalnymi wskaźnikami tych produktów, określonymi na podstawie listy ZPORR z dnia 22.07.2005 są:

 

Harmonogram projektu w podziale na fazy

Po zakończeniu prac objętych niniejszym Projektem, MSIP-GPW wejdzie w fazę eksploatacji i rozwoju, w której długoletnia trwałość użytkowa systemu zostanie zapewniona przez: wypracowane i przetestowane w czasie Projektu organizacyjne i techniczne mechanizmy służące do utrzymywania danych w stanie kompletności i aktualności, jak też do rozszerzania treści tematycznych i funkcjonalności systemu zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami, działalność Ośrodka MSIP-GPW oraz specjalistycznych Ośrodków Informacji Przestrzennej przygotowanych do spełniania przyszłych wymogów Europejskiej oraz Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W fazie tej MSIP-GPW będzie ulegał rozszerzeniu przez dołączanie się do niego dalszych partnerów samorządowych i innych podmiotów działających na obszarze województwa mazowieckiego. Będą oni mieli możność nieodpłatnego korzystania z wyników Projektu (metodyka, oprogramowanie, bazy danych, infrastruktura teleinformatyczna). Na skutek objętych Projektem działań promocyjnych i popularyzacyjnych oraz efektu synergii komponentów systemu będzie rosła również liczba użytkowników indywidualnych, tj. przedsiębiorców i obywateli
w ogólności.

 

Charakterystyka projektu - Komponenty

System MSIP-GPW będzie się składał z dwóch wzajemnie wspomagających się i wzmacniających komponentów:

Komponent MSIP wiąże technologicznie Projekt z systemami geoinformacyjnymi zwanymi potocznie GIS. Realizacja celów powinna doprowadzić do integracji systemów stosowanych w administracji z technologią systemów informacji geograficznej.

Ze względu na dyrektywę INSPIRE dotyczącą Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie oraz wynikające z tej dyrektywy zobowiązania Polski, MSIP musi być tworzony zgodnie z ogólnymi zasadami budowy infrastruktur informacji przestrzennej oraz międzynarodowymi standardami ISO, ich profilami wprowadzanymi przez CEN, specyfikacjami OGC (Open Geospatial Consortium) oraz przygotowywanymi rozporządzeniami (Implementing Rules), które będą obowiązywały w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niezbędne będzie również, co jest oczywiste, uwzględnianie polskich przepisów prawa, norm i instrukcji technicznych.

Komponent GPW wiąże technologicznie Projekt z tworzeniem tzw. e-urzędów na poziomie województwa, powiatu i gminy. Realizacja celów powinna doprowadzić do stopniowego przetworzenia zasobów urzędu na postać cyfrową oraz uruchomienia elektronicznej obsługi obywateli.

GPW powinien być tworzony zgodnie z normą ISO/IEC 9126 oraz wymogami ustawy o informatyzacji i rozporządzeń wykonawczych.
Musi spełniać wymagania techniczne nakładane na systemy informatyczne stosowane w administracji publicznej w zakresie:

Po rozpoznaniu różnorodności realizowanych zadań przez Partnerów oraz ich stopnia informatyzacji, na potrzeby całego Projektu
utworzono cztery modele techniczno-finansowe.

Zaproponowany podział wynika z występujących różnic pomiędzy rodzajami partnerów (urzędów). Różnice dotyczą:

Zastosowanie w systemie modeli techniczno-finansowych zminimalizowało liczbę kombinacji wdrożeniowych do czterech. Jednostki tego samego szczebla będą miały implementowany odpowiedni zakres zadań i poziom usług odpowiednio do przyjętych modeli. Modele wykorzystano także do określenia typowych wartości dla:

W modelach przyjęto:

 

Charakterystyka projektu - Struktura węzłowa

MSIP-GPW będzie funkcjonować w strukturze węzłowej. W systemie wydzielono dwa rodzaje węzłów tj. węzeł główny oraz węzły lokalne. Węzeł główny funkcjonować będzie na poziomie urzędu marszałkowskiego. Węzły lokalne będą funkcjonować na poziomie urzędów miejskich (powiaty grodzkie), starostw powiatowych (powiaty ziemskie) oraz urzędów gminnych. Wydzielenie węzła głównego i jego ulokowanie
na poziomie wojewódzkim podyktowane jest także odmienną funkcjonalnością i realizowanymi zadaniami na rzecz wszystkich partnerów. Funkcjonalność węzła głównego będzie obejmować pełną funkcjonalności węzła lokalnego rozszerzoną o:

Z uwagi na bardzo różne narzędzia informatyczne stosowane w administracji samorządowej przyjęto założenie, że dla realizacji połączeń pomiędzy węzłami systemu oraz wymiany danych wykorzystana będzie technologia usług sieciowych oraz otwarte standardy wymiany danych. Dla realizacji integracji zasobów jednego urzędu (węzła) założono wykorzystanie technologii hurtowni danych integrującej zasoby
z różnych systemów stosowanych w urzędzie.

Na potrzeby projektu wprowadzono podział na połączenia pomiędzy węzłami na połączenia wymagane i połączenia możliwe. Połączenia wymagane wynikają z wymogów ustawowych w zakresie wymiany i udostępniania danych pomiędzy szczeblami administracji samorządowej np. udostępnienie danych katastralnych z poziomu powiatu dla gminy. Połączenia możliwe odzwierciedlają potencjalne możliwości wymiany danych pomiędzy każdą administracją pod warunkiem implementacji katalogu usług sieciowych i zachowania odpowiednich standardów zapisu danych i dokumentów np. wymiana informacji do aktualizacji granic na styku pomiędzy powiatami.

Realizacja przedstawionych założeń pozwoli na utworzenie otwartego rozwiązania informatycznego stanowiącego swoistą platformę integrującą systemy stosowane na różnych szczeblach administracji oraz umożliwiające wymianę danych pomiędzy nimi.
Praktyka ta jest zgodna z inicjatywami Komisji Europejskiej - IDA Programme (Interchange of Data between Administration).

 

Charakterystyka projektu - Wrażliwość na zmiany

Istotnym celem proponowanego rozwiązania jest ograniczenie negatywnego wpływu wynikającego ze zmian oprogramowania specjalistycznego wspomagającego realizację zadań w urzędach. Nie wszystkie systemy specjalistyczne stosowane obecnie w urzędach są przygotowane do udostępnienia zasobów w trybie on-line, w oparciu o otwarte standardy i usługi sieciowe. Zmiana lub wymiana oprogramowania specjalistycznego wymuszona potrzebą wypełnienia nowych wymogów będzie realizowana przez urzędy w ramach zadań własnych stopniowo i będzie rozciągnięta w czasie. Dlatego na etapie realizacji przedsięwzięcia wymagane będą mechanizmy integrujące zasoby oraz obsługujące kopie zasobów przekazywanych pomiędzy systemami w trybie off-line. Docelowo zmiany w oprogramowaniu specjalistycznym (w jednej lokalizacji) powinny jedynie powodować utworzenie nowego interfejsu dostępu do zasobów, a nie wprowadzać zmian w funkcjonowaniu systemu we wszystkich lokalizacjach.

Zakłada się, że na poziomie węzła funkcjonować będzie trójpoziomowa konstrukcja systemu informatycznego urzędu.

Przyjęcie takiego modelu funkcjonowania zasobów standaryzuje i ujednolica oprogramowanie na poziomie 2 i 3 pozostawiając możliwości integracji i doboru różnych oprogramowań na poziomie 1. Jednoznaczna identyfikacja, standaryzacja danych oraz otwartość struktur danych na każdym poziomie ma kluczowe znaczenie dla tworzenia powiązań zasobów oraz ich wykorzystania na różnych szczeblach administracji do przeglądania, wyszukiwania, analizowania danych.

 

Charakterystyka projektu - Otwarty dostęp

Specyfika realizowanego przedsięwzięcia polega na jego wspólnej realizacji przez Partnerów. Podział na moduły systemu został tak zaproponowany, aby Partnerzy (obecni i przyszli), którzy posiadają już wdrożone oprogramowania nie musieli z nich rezygnować. Proponowane rozwiązania uwzględniają możliwość przyłączania się nowych partnerów do systemu dzięki otwartości stosowanych rozwiązań informatycznych. Przyjęto, że dostęp do zasobów systemu będzie regulowany przez nadawanie uprawnień dla zasobów objętych ochroną zgodnie z ustawowymi wymogami w tym zakresie. Przyjęte rozwiązania zgodne są z dyrektywą INSPIRE oraz IDA Programme. Otwartość rozwiązania zostanie zapewniona poprzez odpowiednią budowę węzłową, podział na moduły funkcjonalne oraz zastosowanie standardów wymiany danych.

Zastosowana dwupoziomowa struktura systemu MSIP-GPW oparta na węźle głównym i węzłach lokalnych umożliwia swobodne modelowanie relacji w ramach trójstopniowego podziału administracyjnego kraju. Brak podległości węzła gminnego w stosunku do powiatowego jest podyktowany głównie przyjętą otwartością systemu na dołączanie nowych użytkowników. Zastosowane rozwiązania pozwalają swobodnie przyłączać się gminom nawet w przypadku, gdy powiat, do którego terytorialnie dana gmina należy, nie jest zainteresowany przyłączeniem się do systemu.

 

Charakterystyka projektu - Tematyka danych

1. Wszelkie dane pozyskiwane, przetwarzane i udostępniane w ramach Projektu, winny być odniesione przestrzennie do podstawowych warstw georeferencyjnych zawartych w:

2. Na poziomie województwa tematykę danych użytkowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego i uwzględnianych w projektowaniu MSIP-GPW stanowią:

2.1 Referencyjne dane przestrzenne określone w 1, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych topograficznych, ortofotomap, map podziałów terytorium.

2.2 Tematyczne dane przestrzenne dotyczące:

2.3 Dane objęte ewidencjami i rejestrami dotyczącymi w szczególności:

3. Na poziomie powiatu tematykę danych użytkowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego i uwzględnianych w projektowaniu MSIP-GPW stanowią:

3.1 Referencyjne dane przestrzenne określone w 1, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) katastru nieruchomości, 2) mapy zasadniczej, 3) map podziałów terytorium.

3.2 Tematyczne dane przestrzenne określone w 2.2 ze szczególnym uwzględnieniem:

3.3 Dane dotyczące ewidencji i rejestrów określone w 2.3 ze szczególnym uwzględnieniem:

4. Na poziomie gminy tematykę danych użytkowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego i uwzględnianych w projektowaniu MSIP-GPW stanowią:

4.1 Referencyjne dane przestrzenne określone w 1 ze szczególnym uwzględnieniem:

4.2 Tematyczne dane przestrzenne określone w 2.2 ze szczególnym uwzględnieniem:

4.3 Dane dotyczące ewidencji i rejestrów określone w 2.3 ze szczególnym uwzględnieniem:

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.