Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT THE ISSUE

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PROJEKT THE ISSUE

THE ISSUE - Transport Zdrowie Środowisko - Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej.

The ISSUE to najnowszy międzynarodowy projekt, do którego wraz z regionami East Midlands (Wielka Brytania), Molise (Włochy),
Midi - Pyrénées, Akwitania (Francja) przystąpiło województwo mazowieckie. Rozwinięciem jego nazwy są słowa "Traffic Health Environment - Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies", czyli "Transport Zdrowie Środowisko - Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej".

Projekt zyskał poparcie Komisji Europejskiej i został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Regiony Wiedzy (Regions
of Knowledge), objętego 7. Programem Ramowym (7th Framework Programme). Zgodnie z ich wymaganiami partnerstwo powinno odbywać
się przy udziale władz regionalnych, jednostek badawczych oraz firm komercyjnych wspólnie tworzących klaster. W polskim klastrze władzę regionalną reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jednostką badawczą jest Instytut Geodezji
i Kartografii w Warszawie, natomiast firmą komercyjną - Intergraph Polska.

Projekt obliczony został na 3 lata, od 1 grudnia 2011 r. do 30 listopada 2014 r. Jego głównym celem jest wypracowanie trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, pozwalającego na zbieranie i koordynowanie już istniejących oraz planowanych programów badawczych i rozwojowych, istotnych z punktu widzenia inteligentnych systemów transportowych, zdrowia i środowiska. Współpraca
ta wzmocni też rozpowszechnianie najlepszych praktyk i koordynowanie działań w zakresie nowych technologii. Będzie miała również przełożenie na realizację strategii rozwoju regionalnego - poprzez korzystanie z rozwiązań wypracowanych w ramach prac badawczych realizowanych w projekcie.

Efektem THE ISSUE będzie raport, który wskaże możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych na Mazowszu, wspomagających komunikację w regionie, ale też wpływających pozytywnie na ogólne zdrowie mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska, w którym mieszkają. Ważne w przyszłości będzie ograniczanie czynników wpływających na utrudnienia komunikacyjne
w aglomeracjach poprzez zmniejszanie ruchu pojazdów indywidualnych, wprowadzanie - opłat za wjazd do centrów miast, preferencji
dla pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii czy też wyprowadzanie z centrów miast ruchu ciężkiego i tranzytowego.

Bardzo istotne jest także uwzględnienie i promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i użytkowych
w komunikacji, w tym rozwoju systemów zarządzania ruchem, rozwijanie systemów sprawnej i punktualnej komunikacji zbiorowej, stała modernizacja taboru, budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" czy promowanie alternatywnych źródeł napędów. Natomiast do kwestii dbałości o środowisko należy stałe monitorowanie wpływu transportu na środowisko i zdrowie mieszkańców poprzez rozwój systemów monitorowania jakości środowiska, stosowanie odpowiednich konstrukcji dróg czy też instalacji ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. ekrany dźwiękochłonne, nawierzchnie wygłuszające).

Jednak należy pamiętać, że upowszechnienie inteligentnych rozwiązań dotyczących systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych może być możliwe jedynie przy współpracy międzynarodowej między regionami i innowacyjnymi klastrami badawczymi.

 

Szczegóły projektu.

Idea projektu powstała na Uniwersytecie Leicester w regionie East Midlands w Wielkiej Brytanii. Kluczowymi obszarami zainteresowania są transport, zdrowie i środowisko. Założono, że projekt ma szanse powodzenia, jeśli będzie realizowany przez partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej, reprezentantów Stowarzyszenia Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS. Jednym z jego członków założycieli jest Mazowsze, reprezentowane w zarządzie stowarzyszenia przez dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Krzysztofa Mączewskiego.

Projekt THE ISSUE zmierza do wypracowania trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, mającego na celu zbieranie i koordynowanie już istniejących i planowanych programów badawczych i rozwojowych, istotnych z punktu widzenia inteligentnych systemów transportowych, zdrowia i środowiska oraz rozpowszechniania najlepszych praktyk i koordynowania działań w zakresie nowych technologii w celu diagnozy nowych problemów.

W projekcie biorą udział jednostki z czterech państw Unii Europejskiej: Francji Polski Wielkiej Brytanii Włoch. Z Francji jest to region Midi-Pyrenees i Akwitania, z Polski - Mazowsze, z Wielkiej Brytanii - East Midlands, a z Włoch - region Molise. W każdym z regionów powstał klaster trzech jednostek - władzy regionalnej, jednostki naukowej i firmy komercyjnej. W Polsce są to odpowiednio - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Intergraph Polska.

Zestaw logotypów wszystkich partnerów projektu The ISSUE

Partnerstwo to zgodnie z wymaganiami Programu Regiony Wiedzy (Regions of Knowledge) objętego Siódmym Programem Ramowym Komisji Europejskiej, powinno odbywać się z udziałem władz regionalnych, jednostek badawczych oraz firm komercyjnych i dążyć do realizacji strategii rozwoju regionalnego, poprzez implementację rozwiązań wypracowanych w ramach prac badawczych realizowanych w projekcie.

Rozwój polityki transportowej jest jednym z głównych czynników prowadzących do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miejskiego. Projekt ten ma na celu osiągnięcie większej integracji, koordynacji i wykorzystania istniejących programów badawczych i rozwoju technologicznego (RTD) w czterech regionach w Europie. Kluczowy nacisk zostanie położony na obszary transportu, zdrowia i środowiska w celu osiągnięcia inteligentnych rozwiązań dla gospodarek miejskich, poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i współpracę między innowacyjnymi klastrami badawczymi.

Efekty prac Konsorcjum THE ISSUE poprawią możliwości czterech regionów europejskich w dziedzinie inwestowania i rozwijania swoich badań w celu wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Będą także promować zrównoważony transport jako zintegrowany, zaawansowany technologicznie i przyjazny dla użytkownika oraz zwiększający konkurencyjność w aspektach transportowych gospodarki regionalnej każdego partnera. Efektem projektu THE ISSUE będzie program badań i wdrożeń do rozwoju gospodarki w aspektach przyjazności dla środowiska, ruchu i inicjatyw transportowych, które zostaną wypracowane przez regionalne klastry badawcze oraz zapewnienie bardziej zrównoważonej gospodarki transportowej w miastach i obszarach wiejskich, możliwych do zastosowania w różnych regionach Europy.

Projekt THE ISSUE będzie bazować na interdyscyplinarnym podejściu do tworzenia i realizowania wspólnego planu działania w obszarach badawczych, które są tożsame z tematami 7 Programu Regionalnego, a mianowicie:

Prace w projekcie zostały podzielone na 8 grup zadań, nazwanych Work Package (WP), a te na podzadania nazwane Tasks.

Urząd Marszałkowski jako partner bierze udział w czterech zadaniach: WP2, WP3, WP5 i WP6. W ramach zadania 2. są przewidziane cztery podzadania. Obecnie pracujemy nad podzadaniem 2.3, które ma na celu zebranie informacji na temat istniejących w regionie planów transportowych, strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje o naszym regionie zostaną przekazane partnerowi z Francji, którego zadaniem jest stworzenie unitarnej strategii rozwoju regionalnego, wspólnych dla każdego regionu. Poszczególne strategie każdego z regionów będą analizowane z naciskiem na realizację celów politycznych i zaplanowanych działań, a wyniki będą podstawą przy uchwalaniu przyszłych planów. Badania te pozwolą określić najlepsze praktyki i realizacje polityki transportowej w celu zaspokojenia potrzeb zainteresowanych stron. Wynikiem tej analizy będzie szczegółowe sprawozdanie dotyczące każdego regionu, sposobów strategicznego podejścia do dostarczania i zarządzania infrastrukturą transportowa oraz analiza najlepszych zastosowań.

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.