Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT E-BIBLIOTEKI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PROJEKT E-BIBLIOTEKI - INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH NA MAZOWSZU

 

AKTUALNOŚCI


29.01.2024 r.

Informacja o zakończeniu projektu

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację projektu "Informatyzacja Bibliotek Pedagogicznych na Mazowszu", którego celem było uruchomienie Portalu publicznych bibliotek pedagogicznych i ich filii, umożliwiającego elektroniczny dostęp do działań tych bibliotek w zakresie prowadzonych zadań dydaktycznych. W ramach projektu zostały ujednolicone indywidulane strony publicznych bibliotek pedagogicznych i ich filii pod względem funkcjonalności, dostępności, czytelności oraz układu. Usługi zaprezentowane zostały Czytelnikom na jednej wspólnej platformie oraz na nowych, nowoczesnych, przyjaznych stronach tych bibliotek i ich 25 filii. Portal dostępny jest pod adresem: Portal publicznych bibliotek pedagogicznych

W ramach Projektu wdrożone zostały systemy back-office, które z jednej strony zapewniły jednolitą informatyzację (ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych) bibliotek pedagogicznych na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwiłty, usprawniły, zautomatyzowały pracę pracowników bibliotek. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań spowodowało stopniową automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania dokumentów. Dodatkowo, celem projektu była również publikacja usług na poziomie 3 i 4 świadczonych przez biblioteki pedagogiczne w ramach działań dydaktycznych.

Dzięki realizacji projektu zapewniona została interoperacyjność systemów teleinformatycznych używanych przez biblioteki pedagogiczne i ich filie, poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej obsługi Czytelników korzystających z zajęć dydaktycznych prowadzonych przez biblioteki, niezbędne w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do Czytelników oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania. Projekt przyczynił się również do podniesienia sprawności bibliotek w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom Projektu za współpracę i zaangażowanie.

Portal publicznych bibliotek pedagogicznych


 

15.02.2021 r.

System MBP w ramach "Informatyzacji bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"

15 grudnia 2021 r. została zawarta Umowa z firmą MobileMS Sp. z o.o., wybrana w drodze postępowania o zamówienie publiczne, na zaprojektowanie i budowę "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem
i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniem oraz asystą techniczną, w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Umowy

Wartość brutto zawartej Umowy to 2 124 898,80 zł, a termin jej realizacji upływa w dniu 21 grudnia 2021 r.


06.07.2020 r.

System MBP w ramach "Informatyzacji bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"

3 lipca 2020 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne na Zaprojektowanie i budowę "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną, w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, symbol: CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK.

Prace przewidziane do realizacji w ramach zamówienia

Planowany termin otwarcia ofert - 05.08.2020 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem

Ogłoszenie - Projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych" (otwiera nową kartę)


 


20.05.2019 r.

Identyfikacja zasobów i analiza procesów - Umowa

12 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa z firmą InfoConsulting Poland Sp. z o.o. na identyfikację zasobów i analizę procesów biznesowych bibliotek pedagogicznych - mapowanie i modelowanie zgodnie ze standardem BPMN (Business Process Model and Notation) procesów biznesowych wchodzących w zakres projektu pt. "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu".

Wartość brutto zawartej umowy to 380 808,00 zł, a termin jej realizacji to 30 czerwca 2020 r. W wyniku umowy przygotowany zostanie, we współpracy z partnerami projektu, opis przedmiotu zamówienia na budowę Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych. Następnie na bazie opracowanego opisu przedmiotu zamówienia w drodze zamówienia publicznego wyłoniony zostanie wykonawca portalu.


 

29.01.2019 r.

Identyfikacja i analiza procesów biznesowych w ramach zadania 1

25 stycznia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało ogłoszone zamówienie publiczne na identyfikację i analizę procesów biznesowych w ramach Zadania 1: "Identyfikacja i analiza procesów biznesowych, projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowanie i zasilenie treścią utworzonych stron, szkolenia oraz asysta techniczna". symbol: CG-P-II.ZP.U.272.6.2019.LB.

Prace do realizacji w ramach zamówienia

Planowany termin otwarcia ofert - 7.02.2019 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienie publiczne - Identyfikacja i analiza procesów biznesowych (Otwiera nową kartę)


 

06.08.2018 r.

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych

19 czerwca 2018 r. została opublikowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, lista projektów, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Informatyzacja bibliotek, według której projekt Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (E-biblioteki) jest akredytowany do realizacji.

Do projektu Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu przystąpiło sześciu partnerów, będących bibliotekami pedagogicznymi województwa mazowieckiego wraz z ich dwudziestoma pięcioma filiami. Wartość projektu wynosi 5.324.750 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 1.064.950 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.


 

OPIS PROJEKTU E-BIBLIOTEKI

 

Projekt Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Informatyzacja bibliotek.

Projekt ma na celu publikację usług na poziomie 3 i 4 świadczonych przez biblioteki pedagogiczne w ramach działań dydaktycznych. Usługi prezentowane będą Czytelnikom na jednej wspólnej platformie oraz na nowych, nowoczesnych, przyjaznych stronach tych bibliotek oraz ich filii. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią jednolitą informatyzację (ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych) bibliotek pedagogicznych na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują pracę pracowników bibliotek. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań doprowadzi do stopniowej automatyzacji części procesów zarządzania oraz wytwarzania dokumentów.

Wspomniana wspólna platforma o nazwie "Portal Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", przeznaczona będzie głównie dla nauczycieli
i studentów przygotowujących się do pracy nauczyciela. Poprzez zwiększenie dostępności do proponowanych przez biblioteki usług, portal ten będzie wspomagał proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalność szkół i placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych i placówek doskonalenia.

Studium wykonalności projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" (pdf/8MB)

 

FINANSOWANIE PROJEKTU E-BIBLIOTEKI

 

 

CELE PROJEKTU E-BIBLIOTEKI

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU E-BIBLIOTEKI

 

Projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych"

Indywidualizacja e-usług na 3 poziomie dojrzałości dla bibliotek i ich filii oraz publikacja e-usług
na "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych" i stronach bibliotek oraz ich filii

Indywidualizacja e-usług na 4 poziomie dojrzałości dla bibliotek i ich filii oraz publikacja e-usług
na "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych" i stronach bibliotek oraz ich filii

Projekt, wykonanie i utrzymanie sieci WAN w architekturze IP VPN MPLS

Wszystkie lokalizacje bibliotek zostaną dołączone do sieci IP/MPLS z wykorzystaniem symetrycznych łączy dostępowych o gwarantowanych przepustowościach. Dodatkowo gwarancja pasma obejmie całą sieć VPN (end-to-end). Poszczególne lokalizacje będą dołączane do najbliższych im geograficznie węzłów sieci szkieletowej Operatora, co pozwoli wykorzystać wszystkie dostępne mechanizmy technologii MPLS (Multi-Protocol Label Switching).

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie wykonanie sieci WAN.

Projekt i wykonanie Data Center bibliotek pedagogicznych w technologii chmury obliczeniowej

W celu utworzenia niezawodnego i bezpiecznego Bibliotecznego Data Center typu Chmura z usługą IaaS i SaaS planowane jest utworzenie sieci SAN (Storage Area Network), zapewniającej dostęp do zasobów pamięci masowej. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania SAN, możliwe będzie zbudowanie infrastruktury, w której krytycznymi parametrami są niezawodność oraz wydajność, bez ograniczeń związanych z liczbą zainstalowanych serwerów oraz pamięci masowych, z możliwością efektywnej rozbudowy.

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie wykonane Data Center bibliotek pedagogicznych w technologii chmury obliczeniowej. Przewidziane jest również przeprowadzenie szkoleń oraz zakup sprzętu.

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

 

 

PARTNERZY PROJEKTU E-BIBLIOTEKI

 

Mapka lokalizująca biblioteki pedagogiczne wraz z filiami - partnerów projektu E-biblioteki

 

MATERIAŁY - PREZENTACJE PROJEKTU E-BIBLIOTEKI

 

18.07.2018 r. Spotkanie z Partnerami Projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Koordynacji Projektów Interdyscyplinarnych Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00)

Projekt - Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (pdf/2MB)

Projekt E-biblioteki - harmonogram prac (pdf/4,2MB)

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.