Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT INTEGRACJA DANYCH GEODEZYJNYCH

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logo Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PROJEKT INTEGRACJA DANYCH GEODEZYJNYCH (Projekt norweski)

Opis projektu

Wypracowanie i Wdrożenie Innowacyjnych Metod Integracji Danych Katastralnych, Mapy Zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz Modernizacja Usług Publicznych Świadczonych Przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.

Projekt "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjna i Kartograficzna" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Głównym Geodeta Kraju oraz samorządami powiatu piaseczyńskiego oraz miasta Płocka. Jest on współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu 2.4. "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. programowanie wyksztalcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych".

Merytorycznego wsparcia w opracowaniu założeń projektu a także w jego realizacji udzielił i udziela przedstawiciel norweskiej geodezyjnej administracji publicznej The Norwegian Mapping and Cadastre Authority. To wsparcie oraz wzajemna wymiana doświadczeń są niezwykle cenne, gdyż znaczna część problemów i zadań, które wciąż stoją przed polska Służba Geodezyjna i Kartograficzna, w Norwegii zostało rozwiązanych i zrealizowanych z sukcesem w ramach programu "Cyfrowa Norwegia - wspólna podstawa dla wypracowania wartości dodanej dla społeczeństwa".

Omawiany projekt, określany w powszechnej nomenklaturze "Projektem norweskim", z uwagi na wspomniana współpracę z The Norwegian Mapping and Cadastre Authority, został zainicjowany w 2005 roku, a przewidywany termin jego zakończenia przypada na kwiecień 2011 roku. Nadzór nad całością prac sprawuje Marszalek Województwa Mazowieckiego, wspierany przez Rade Projektu oraz Komitet Sterujący.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości zadań wykonywanych przez administracje publiczna w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, w szczególności: katastru nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych Topograficznych (TBD), stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia droga elektroniczna usług administracyjnych w zakresie tych rejestrów oraz stworzenie mechanizmów przepływu danych pomiędzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi prowadzonymi na różnych szczeblach administracji publicznej.

Projekt wpisuje się w program działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jest związany z transpozycja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz budowa infrastruktury informacji przestrzennej, zgodnej z wymogami tej dyrektywy. Jego główna idea jest harmonizacja zbiorów danych: szczegółowych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby, rejestru cen i wartości nieruchomości, mapy zasadniczej, rozumiana, jako zespól działań o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mających na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i licznego wykorzystywania, a także udostępniania przy pomocy usług sieciowych z uwzględnieniem zasady interoperacyjności.

W ramach projektu zostały dotychczas opracowane raporty zawierające:

Poszczególne specyfikacje, o których mowa wyżej, zawierają miedzy innymi: schematy aplikacyjne w języku UML, katalogi obiektów, opis sytemu referencyjnego, opis kryteriów jakości danych, zakres informacyjny metadanych, schematy aplikacyjne GML, zestaw testów sprawdzających zgodność zbioru danych ze specyfikacja danych.

W ostatnich miesiącach zakończono realizacje programu prac badawczych, związanych z pracami wdrożeniowymi w zakresie nowoczesnych technologii oraz wypracowaniem nowoczesnych i jednolitych standardów technicznych i organizacyjne polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej, jak również wybrane zostały najkorzystniejsze oferty złożone w ramach zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest utworzenie dla powiatu piaseczyńskiego oraz m. Płocka cyfrowych zbiorów danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej.

W najbliższym okresie zostanie wszczęte postepowanie w sprawie zamówienia publicznego, którego podstawowymi elementami będą:

Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej, przeznaczony do prowadzenia: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości, bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz do gospodarowania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zwanego dalej "ZSDGiMZ".

System Zarzadzania Baza Danych Obiektów Topograficznych, przeznaczony do prowadzenia bazy danych obiektów topograficznych (TBD), w tym miedzy innymi: do aktualizacji TBD przy wykorzystaniu danych pochodzących z ZSDGiM, - kontroli danych; generowania prezentacji kartograficznych oraz wydruków.

W ramach projektu zaplanowano również 15 cykli szkoleń, adresowanych do przedstawicieli administracji publicznej poziomu powiatowego, wojewódzkiego calego kraju oraz szczebla centralnego służby geodezyjnej i kartograficznej, prowadzonych w formie zarówno szkolen bezpośrednich, jak tez opartych na nowoczesnych platformach edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych oraz e-learningu. Planowane szkolenia będą miały bezpośredni wpływ na poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych kadry administracji rządowej i samorządowej.

Partnerzy projektu: Główny Geodeta Kraju Samorząd Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Płocka Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Merytoryczne wsparcie - The Norwegian Mapping and Cadastre Authority Współfinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.