Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotypy projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

PROJEKT ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA (EA)

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA).

Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Geneza projektu EA

Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", zwany dalej "projektem EA", jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego
w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" w Priorytecie II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, w Działaniu 2.2. - Rozwój e-usług.

Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa", zrealizowanego w latach 2006-2008 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Na treść założeń i celów projektu EA miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego,
a w szczególności "Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020" oraz "Strategia e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013".

Zgodnie z pierwszym z tych dokumentów Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce, podejmuje uczestnictwo
w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju.

W Strategii Rozwoju, jako cel nadrzędny działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego wskazano wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców,
zaś jako cele strategiczne:

Z kolei priorytetami, zapisanymi w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, są:

Podstawowe cele projektu i jego beneficjenci

Do podstawowych celów projektu EA należy zaliczyć:

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 - 2013. Jego budżet wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.

Główne zadania projektowe

Do głównych zadań w projekcie EA, które będą przedmiotem odrębnych zamówień publicznych, należą:

Przyjęte zostały następujące założenia ogólne dotyczące planowanej architektury i funkcjonalności systemu e-Urząd:

System e-Urząd zostanie zaprojektowany i zrealizowany z wykorzystaniem koncepcji architektury zorientowanej na usługi - architektury SOA2 (ang. Service-Oriented Architecture). Na szczeblu wojewódzkim zostanie utworzony portal internetowy, zapewniający
w szczególności elektroniczną obsługę klientów (interesantów) jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

Na lokalną część systemu e-Urząd, wdrażaną u wszystkich beneficjentów projektu składać się będą:

Architektura e-Urzędu będzie uwzględniała:

Mechanizmy e-Urzędu będą umożliwiać:

Portal internetowy e-Urzędu

Portal internetowy e-Urzędu funkcjonujący na szczeblu wojewódzkim, zwany dalej "Portalem WM", ma w założeniach:

Portal WM ma umożliwiać:

Elementami portalu WM będą:

System elektronicznego obiegu dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) umożliwi zarządzanie dokumentami elektronicznymi i archiwizację tych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących instrukcjach kancelaryjnych, a ponadto:

W gminach i powiatach, będących Partnerami w projekcie, w których system Elektronicznego Obiegu Dokumentów został wdrożony poza projektem zostanie zainstalowana i wdrożona Korporacyjna Magistrala Usług, która umożliwi tym Partnerom integrację istniejącego systemu EOD z pozostałymi komponentami systemu e-Urząd.

Warstwa integracyjna

Warstwa integracyjna w postaci korporacyjnej magistrali usług (szyny usług, szyny ESB) umożliwi wzajemną integrację poszczególnych komponentów systemu e-Urząd, a także komunikację odpowiednich komponentów e-Urzędu z innymi systemami i aplikacjami wdrożonymi w danej jednostce organizacyjnej lub z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi. Integracja i komunikacja, o której mowa wyżej odbywać się będzie, co najmniej przy wykorzystaniu standardowych usług sieciowych (Web Services) W3C (World Wide Web Consortium) oraz standardowych usług sieciowych OGC (Open Geospatial Consortium).

Moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw

Moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw umożliwi w szczególności:

Podsystem płatności elektronicznych

W ramach systemu e-Urząd przewiduje się wdrożenie podsystemu płatności elektronicznych (PE) umożliwiającego klientom administracji wnoszenie opłat związanych z załatwianymi przez nich sprawami urzędowymi, a urzędowi - identyfikację tych opłat. Podsystem ten powinien w szczególności:

Systemy dziedzinowe wspomagające realizację ustawowych zadań gmin i powiatów

W ramach projektu w drodze zamówień publicznych zostaną pozyskane i wdrożone u Partnerów szczebla gminnego i powiatowego systemy dziedzinowe (SD), czyli aplikacje wspomagające prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, takich jak:

Podstawowe założenia dotyczące SD

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

W ramach tego zadania, realizowanego jako zamówienie połączone dla projektów EA oraz BW, do Partnerów szczebla gminnego
i powiatowego oraz na szczebel wojewódzki zostanie dostarczona infrastruktura techniczna, która stanowić będzie bazę sprzętową
oraz systemową dla wdrażanego systemu teleinformatycznego e-Urząd.

Zamówienie, znajdujące się obecnie na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
realizowane będzie w trzech transzach:

W ramach realizacji zamówienia zostaną dostarczone w szczególności: serwery, macierze dyskowe, szafy serwerowe wraz z wyposażeniem, stacje robocze, skanery, aktywne urządzenia sieciowe: firewall/router klasy UTM oraz przełączniki sieciowe (switch), systemy operacyjne
i związane z nimi licencje, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, do zarządzania środowiskiem wirtualnym, do monitorowania, antywirusowe.

Podsumowanie

Podstawowym celem projektu EA jest wsparcie samorządów lokalnych w ich działaniach dotyczących tworzenia sprawnej i funkcjonalnej
e-administracji. Partnerska formuła, w jakiej ten projekt jest realizowany tworzy warunki do wprowadzenia w województwie mazowieckim jednolitych standardowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dotyczących e-administracji, a konsekwencji usprawnienia działalności tej administracji i zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, a także ułatwienia interesantom dostępu do usług administracyjnych.

Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd w będzie zawierał rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządu województwa mazowieckiego. W ramach projektu powstanie elektroniczny system obsługi obywateli (EOO), który usprawni kontakty: urząd-obywatel oraz urząd-przedsiębiorca.

System elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania tymi dokumentami wraz z obsługą podpisów elektronicznych umożliwi m.in. rejestrację korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania, oraz pozwoli na zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli. Należy podkreślić, że po raz pierwszy w Polsce mamy do czynienia z tak dużą liczbą podmiotów, które zdecydowały się wspólnie stawić czoło wyzwaniu cywilizacyjnemu, jakim jest wdrożenie elektronicznego sposobu komunikowania się urzędu z obywatelami oraz jednolitego, standardowego sposobu ich obsługi. Tak ogromna liczb partnerów jest też ważnym sprawdzianem dla umiejętności współdziałania różnych samorządów w realizacji wspólnych celów na zasadach partnerstwa.

Zarysowane tu główne cele i podstawowe zadania projektowe w powiązaniu z liczbą partnerów projektu pokazują jego złożoność,
a jednocześnie uzasadniają potrzebę podjęcia tego wysiłku dla dobra obywateli i przedsiębiorców.

 

PARTNERZY PROJEKTU

Lista partnerów sporządzona na podstawie zawartych w 2009 r. umów o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu kluczowego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Lista partnerów projektu EA (pdf 0,35MB)

Mapki 90% gmin i 86% powiatów Mazowsza to partnerzy projektu EA

 

KALENDARIUM PROJEKTU EA

2015

31.12.2015 r. Zakończenie realizacji Projektu EA

W wyniku współpracy przedstawicieli Województwa Mazowieckiego, Partnerów Projektu oraz poszczególnych Wykonawców
31 grudnia 2015 r. zakończyła się realizacja Projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet II, działanie 2.2 "Rozwój e-usług"). Projekt EA był realizowany w partnerstwie z 314 Jednostkami Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego szczebla gminnego
i powiatowego, co stanowi ok. 90% JST Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje o zakończeniu realizacji projektu (pdf 0,9MB)

10.11.2015 r. Prezentacje - Konferencja podsumowująca rezultaty Projektu EA

Szanowni Państwo udostępniamy komplet prezentacji z konferencji podsumowującej rezultaty projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).

(Szczegółowe informacje dotyczące zestawu prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów,
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet prezentacji przedstawionych na konferencji (pdf 13,2MB)

27.10.2015 r. Konferencja podsumowująca rezultaty projektu EA

30 października 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się, organizowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, konferencja podsumowująca rezultaty projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA), kontynuowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 "Rozwój e-usług".

W efekcie zrealizowanego Projektu 314 jednostek samorządu terytorialnego (36 powiatów oraz 278 gmin) - Partnerów Projektu, zostało wyposażonych w kompleksowe rozwiązania informatyczne niezbędne do funkcjonowania elektronicznej administracji oraz elektronicznego załatwiania spraw obywateli i przedsiębiorców. Składają się na nie m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania tymi dokumentami, systemy dziedzinowe, aplikacje wspierające procedury administracyjne danymi przestrzennymi, a także regionalny portal interesanta wraz z elektroniczną skrzynką podawczą, formularzami elektronicznymi i podsystemem płatności elektronicznych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Partnerów Projektu oraz liczni zaproszeni goście, reprezentujący administrację rządową, samorządową i środowisko naukowe.

01.09.2015 r. Cyfrowe potrzeby - Ankieta Szanowni Państwo

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną
oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Portal Wrota Mazowsza www.wrotamazowsza.pl
jest integratorem usług realizowanych cyfrowo dla gmin i powiatów naszego województwa. To tu znajdziecie Państwo informacje
o usługach realizowanych przez urzędy Województwa Mazowieckiego zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Chcąc kontynuować działania w tym zakresie najbliżej do oczekiwań mieszkańców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców. Wypełnienie ankiety zajmie 5-10 min, a wartością dodaną z jej wypełnienia będzie uruchomienie przez administrację publiczną elektronicznych usług jak najbardziej zgodnych z oczekiwaniami ich odbiorców, czyli mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Anonimowe wyniki ankiety będą analizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ankieta będzie aktywna do 20 września 2015 r.

29.01.2015 r. Rozwój e-usług na Wrotach Mazowsza

Od początku roku trwają intensywne działania mazowieckich JST, Partnerów Projektu EA, zmierzające do rozszerzenia wachlarza usług publicznych, które obywatele i przedsiębiorcy mogą zrealizować przez Internet za pośrednictwem portalu www.wrotamazowsza.pl. Liczba urzędów udostępniających tą drogą swoje usługi wzrosła do 76, zaś liczba dostępnych e-usług do 293 (stan na dzień 28 stycznia 2015 r.).

Usługi udostępniają 64 gminy (Baboszewo, Baranów, Białobrzegi, Bielsk, Błędów, Borowie, Chynów, Garwolin, Goszczyn, Górzno, Grodzisk Mazowiecki, Gzy, Halinów, Jastrzębia, Jednorożec, Karczew, Konstancin-Jeziorna, Korytnica, Kotuń, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lesznowola, Liw, Maków Mazowiecki, Michałowice, Miedzna, Mokobody, Mordy, Mrozy, Mszczonów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Paprotnia, Parysów, Piaseczno, Pionki, Płoniawy-Bramura, Prażmów, Przyłęk, Puszcza Mariańska, Raciąż, Radom, Radziejowice, Sierpc, Skaryszew, Skórzec, Sochaczew, Sochocin, Strzegowo, Stupsk, Szczutowo, Szreńsk, Świercze, Tarczyn, Trojanów, Warka, Węgrów, Wieczfnia Kościelna, Wierzbno, Wolanów, Zakrzew, Zielonka, Żabia Wola) i 12 powiatów (Ciechanowski, Grójecki, Lipski, Miński, Ostrowski, Piaseczyński, Przasnyski, Pułtuski, Siedlecki, Szydłowiecki, Węgrowski, Wyszkowski).

Działania mazowieckich JST, rozszerzające wachlarz usług publicznych (pdf 0,3MB)

2014

18.11.2014 r. Nowa odsłona Wrót Mazowsza

5 listopada 2014 r. została opublikowana nowa odsłona portalu www.wrotamazowsza.pl, zawierająca portal Systemu e-Urząd, za pomocą którego zapewniona jest dwustronna elektroniczna komunikacja pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a urzędami naszego Regionu.

Do dyspozycji JST Mazowsza oddano zestandaryzowane 42 formularze elektroniczne oraz 207 opisów usług, odpowiadających merytorycznie sprawom, które mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zrealizować w urzędzie. Zarówno formularze jak i opisy usług są lub,
po ich personalizacji przez poszczególne jednostki, będą dostępne na portalu www.wrotamazowsza.pl. Obecnie formularze elektroniczne
i spersonalizowane opisy usług udostępniają gminy Lesznowola, Grodzisk Mazowiecki i Mszczonów. Pozostałe jednostki wspólnie
z Wykonawcą Systemu prowadzą prace zmierzające do upublicznienia swoich usług na platformie www.wrotamazowsza.pl.

Na portalu www.wrotamazowsza.pl znajdują się również elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich Partnerów projektu. Po zintegrowaniu skrzynki podawczej z odpowiadającym system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, każdy z Partnerów projektu dysponuje kompletnym narzędziem do elektronicznej komunikacji z mieszkańcami na poziomie 4, definiowanym przez Komisję Europejską jako pełna obsługa, czyli możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną
- od uzyskania informacji, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, wysłanie wypełnionego dokumentu po złożeniu podpisu elektronicznego, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dana osoba/firma występuje. Portal wrotamazowsza.pl zapewniając dwustronny kontakt i wymianę dokumentów na linii Interesant - Urząd, zapewnia również obsługę doręczeń (urzędowe potwierdzenie nadania, urzędowe potwierdzenie odbioru) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Portal www.wrotamazowsza.pl to również miejsce, w którym znajdują się skrzynki kontaktowe mieszkańców, a także regionalny portal informacyjny zawierający podstawowe informacje o poszczególnych urzędach i regionach. Za pośrednictwem portalu www.wrotamazowsza.pl zapewniony jest także dostęp do Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), którego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. MSIP jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę. MSIP jest dostępny dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego Mazowsza, jednostek administracji rządowej w województwie i w powiecie oraz różnego typu służb państwowych i publicznych. Jednocześnie podstawową zasadą działania systemu jest jego otwartość dla wszelkich użytkowników, realizowana poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową.

Elementem portalu www.wrotamazowsza.pl jest także serwis internetowy "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza", poświęcony monitorowaniu zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim, w podziale na podregiony, powiaty i gminy w długich szeregach czasowych. Narzędzie przedstawia najbardziej aktualne wskaźniki obrazujące stopień rozwoju regionu i pozwala na monitorowanie rozwoju Mazowsza na podstawie 60 wskaźników zobrazowanych na mapach.

Serwis internetowy jest adresowany do wszystkich użytkowników Internetu, nie tylko z Mazowsza. Jest użyteczny dla jednostek wykorzystujących na co dzień dane ze wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora biznesu, oświaty i nauki (szkół wyższych, jednostek badawczo - rozwojowych, w tym jednostek PAN) oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Wszystkie te jednostki oprócz korzystania z danych wynikowych mogą nawiązywać kontakty w celu pozyskania informacji, tworzyć nowe rozwiązania w oparciu o dane z serwisu.

Link do Serwisu Wrota Mazowsza

28.08.2014 r. Umowa na Systemy Dziedzinowe

27 sierpnia 2014 roku w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych realizowanych w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"" (Projekt EA) zawarta została umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. firmą IT. EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa. Wartość zawartej umowy wynosi 26.888.978,34 zł brutto co stanowi ok. 80% szacowanej wartości zamówienia tj. ponad 33.000.000,00 zł brutto.

Postępowanie przetargowe na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA. W ramach realizacji zamówienia ww. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych:

25.06.2014 r. Prezentacje z Seminariów subregionalnych

Szanowni Państwo informujemy, że komplet prezentacji z seminariów subregionalnych przybliżających techniczne i organizacyjne aspekty skutecznego wdrożenia systemu e-Urząd, które odbyły się: 9 czerwca 2014 r. w Ostrołęce, 10 czerwca 2014 r. w Płocku, 11 czerwca
2014 r. w Radomiu, 13 czerwca 2014 r. w Siedlcach, 23 i 24 czerwca 2014 r. w Warszawie jest dostępny pod adresem https://www.adminfo.wrotamazowsza.pl/index.php/prezentacje. Pobranie prezentacji wymaga uwierzytelnienia przez administratora JST, poprzez logowanie kontem z domeny wrotamazowsza.pl

27.05.2014 r. Mazowieckie Spotkania Z E-administracją

2 czerwca 2014 r. w godz. 10.00-14.30 w sali konferencyjnej na I piętrze, Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
w Warszawie odbędzie się organizowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, konferencja pt. "Mazowieckie Spotkania
z E-administracją", otwierająca cykl spotkań dotyczących projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA).

Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Celem Województwa Mazowieckiego jest osiągnięcie spójności terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii. Cyfryzacja i informatyzacja regionu jest jednym z działań, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie.

15.04.2014 r. Wdrożenie Systemów Dziedzinowych - zamówienie

11 kwietnia 2014 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 7 kwietnia 2014 r.).

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 31 grudnia 2013 r. z uwagi na zbyt wysoką wartość oferty w stosunku do kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych:

Wszczęcie obecnego postępowania przetargowego było poprzedzone zatwierdzeniem w dniu 14 marca 2014 r. przez Komitet Sterujący Projektu EA w trybie obiegowym dokumentacji przetargowej.

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 33 mln złotych.

15.04.2014 r. Produkcyjne uruchomienie systemu eUrząd

31 grudnia 2013 r. dokonano odbioru Systemu e-Urząd, realizowanego w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).
W ramach wdrożenia Wykonawca - Comarch SA dokonał instalacji i konfiguracji w Państwa Urzędzie poszczególnych komponentów Systemu. W ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego System e-Urząd na który składają się następujące moduły Systemu (różne w zależności od woli poszczególnych Partnerów):

Pozostałe komponenty Systemu, a w szczególności Portal eUrząd wraz z podsystemem formularzy elektronicznych i Elektroniczną Skrzynką Podawczą, Lokalne Centrum Certyfikacji, regionalna część Systemu Dystrybucji Oprogramowania, System Backup, zainstalowane zostały
w infrastrukturze technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

2013

17.09.2013 r. Systemy Dziedzinowe - przetarg

11 września 2013 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie
i wdrożenie Systemów Dziedzinowych. Treść dokumentacji przetargowej została ostatecznie zatwierdzona przez Komitet Sterujący Projektu EA na posiedzeniu 25 lipca 2013 r. co umożliwiło wszczęcie przedmiotowego postępowania przetargowego. W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych:

Wszczęcie przedmiotowego postępowania przetargowego było poprzedzone licznymi konsultacjami prowadzonymi z Partnerami Projektu odnośnie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zebraniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie ankiet wyrażających chęć wdrożenia przez Partnerów Projektu poszczególnych Systemów Dziedzinowych. Z uwagi na duży zakres zamówienia i jego specyfikę wspólne prace nad dokumentacją przetargową prowadzone były przez 9 miesięcy. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 25 mln złotych.

03.09.2013 r. ~ Komitet Sterujący Projektu EA

25 lipca 2013 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). Celem spotkania było omówienie uwag Partnerów Projektu, dotyczących treści dokumentacji przetargowej przygotowywanego postępowania na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, oraz zatwierdzenie jej ostatecznej wersji. Ponadto, na posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu EA przedstawiono stan realizacji prac w Projekcie EA. Zatwierdzoną przez Komitet Sterujący wersję dokumentacji postępowania przekazano Partnerom Projektu EA w dniu 1 sierpnia br. Wszczęcie procedury zamówienia publicznego planowane jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku, a jego zakresem realizacji będzie opracowanie, dostawa i wdrożenie następujących Systemów Dziedzinowych:

05.06.2013 r. Przedłużenie terminu realizacji projektu

14 maja 2013 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 868/255/13, przedłużającą termin realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, do 31 grudnia 2014 roku.

Stan realizacji najważniejszych zadań projektowych przedstawia się następująco: Opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd (rdzenia systemu), które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Umowa, której przedmiotem jest realizacja ww. zadania została zawarta z Wykonawcą w czerwcu 2012 r. Został stworzony system
e-Urzędu, który został wdrożony u 12 Partnerów Projektu. System jest obecnie testowany. Po zakończeniu etapu testów, system będzie sukcesywnie wdrażany u pozostałych Partnerów. Wartość realizowanych prac to prawie 10,5 mln zł. Opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów.

Opracowana została dokumentacja przetargowa, która obecnie podlega ocenie Partnerów Projektu. Po etapie weryfikacji ewentualnych zgłoszeń Partnerów, dokumentacja przetargowa zostanie przedstawiona Komitetowi Sterującemu, który podejmie ostateczną decyzję
o treści dokumentacji i wyrazi zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego. Wszczęcie procedury zamówień publicznych planowane jest na lipiec 2013 r. W ramach zamówienia do Partnerów Projektu dostarczone zostaną następujące Systemy dziedzinowe:

Dostawa do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, stanowiących platformę technologiczną dla wdrażanych systemów. Umowa została w całości zrealizowana w roku 2012. Wartości zrealizowanego zamówienia to ponad 7,9 mln złotych.

24.04.2013 r. Ocena dokumentacji przetargowej

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się etap prac nad dokumentacją przetargową do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, realizowanego w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Obecnie dokumentację przetargową przedstawiono do oceny wszystkim Partnerom Projektu. Po zebraniu uwag Partnerów planowane jest przedstawienie dokumentacji przetargowej na posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu celem ich rozpatrzenia i jej ostatecznej akceptacji. Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu planowane jest na maj br., natomiast wszczęcie postępowania możliwe będzie już w czerwcu br.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Komitetu Sterującego opracowywane i wdrażane będą następujące Systemy Dziedzinowe:

14.03.2013 r. Projekty kluczowe na targach CeBIT

2013 5-9 marca w Hanowerze odbyła się kolejna edycja targów informatycznych CeBIT 2013, na których spotkali się dostawcy
i użytkownicy ze wszystkich branż i sektorów rynku wykorzystujących na co dzień rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne.
Po raz pierwszy w historii targów Polska była partnerem strategicznym tej prestiżowej imprezy. Wśród ponad 170 polskich wystawców swoją reprezentację miało również Województwo Mazowieckie, prezentując najnowsze materiały, dokonania i realizowane projekty z zakresu e-Administracji oraz systemów informacji przestrzennej ("Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej" oraz portal Wrota Mazowsza). Przez pięć dni trwania imprezy nasze stoisko odwiedziło wielu gości tragów z uznaniem odnosząc się do prezentowanych materiałów i z zainteresowaniem słuchając naszych ekspertów. Targi okazały się doskonałym miejscem dla promocji Mazowsza i nowoczesnych technologii teleinformatycznych, wdrażanych wspólnym wysiłkiem przez samorządy Województwa Mazowieckiego.

08.01.2013 r. Procedura zgłaszania awarii systemu

W celu utrzymania ciągłej sprawności systemów informatycznych w tym infrastruktury technicznej oraz poprawienia przepływu informacji
o sytuacjach awaryjnych, opracowana została "Procedura zgłoszeń awarii komponentów (aplikacji, urządzeń, usług) dostarczonych do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach projektów EA i BW". Dokument jest dostępny poprzez menu strony "Awaria systemu". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą i adekwatne stosowanie.

2012

15.02.2012 r. Wysyłka umów dotację na rok 2012

Trwa etap wysyłki przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do Partnerów projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" jednostronnie podpisanych umów o udzielenie dotacji na rok 2012. Ma to na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie zadań projektowych przewidzianych do realizacji na rzecz Partnerów w roku 2012. Jednocześnie dostarczane
są aneksy do umów z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, aktualizujące zapis dotyczący terminu realizacji projektu oraz harmonogram płatności.

14.02.2012 r. Zmiana siedziby Departamentu Geodezji i Kartografii

Informujemy, iż w dniu 24 stycznia 2012 r. siedziba Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Floriańskiej 10, 03-707 Warszawa, numer telefonu
do sekretariatu (22) 432 45 00, fax (22) 432 45 01. Adresy poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

08.02.2012 r. Przedłużenie terminu realizacji projektu kluczowego

18 października 2011 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 2282/97/11, przedłużającą termin realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, do dnia 10 grudnia 2013 roku.

02.02.2012 r. Wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących

14 grudnia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących Projektów EA i BW. Podczas spotkania omówiony został stan zaawansowania prac przy budowie rdzenia systemu e-urząd oraz przeprowadzono dyskusję o wyborze lokalizacji do zainstalowania prototypu systemu. Kolejnym tematem poruszanym podczas wspólnego posiedzenia Komitetów Sterujących była analiza potrzeb
i wykonalności systemów dziedzinowych. Komitet Sterujący zadecydował, iż zostaną opracowane i wdrożone następujące systemy:

Komitet Sterujący Projektu EA zarekomendował uzupełnienie listy Systemów Dziedzinowych o system gospodarki odpadami. Uwarunkowane jest to jednak w pierwszej kolejności opracowaniem przepisów regulujących to zagadnienie oraz wygospodarowaniem środków, z których może być finansowane zadanie. Ponadto poruszono kwestię współpracy formalnej z Partnerami projektów kluczowych wraz
z podsumowaniem przepływów finansowych związanych z dotacjami w roku 2011. Szczegółowo przedstawiony został zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego do Partnerów. Omówione zostały również zadania dotyczące konwersji danych PZGiK dla 9 powiatów.

2011

06.12.2011 r. ~ Posiedzenie Komitetów Sterujących

14 grudnia 2011 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących w ramach realizacji projektów "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA). Podczas posiedzenia omówiony zostanie między innymi zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego, konwersji danych PZGiK oraz budowy rdzenia systemu e-urząd. Podstawowym tematem będzie analiza potrzeb i wykonalność systemów dziedzinowych.

07.11.2011 r. Zakończony dialog konkurencyjny w ramach rdzenia e-Urzędu

27 października 2011 r. zakończony został dialog konkurencyjny prowadzony z następującymi wykonawcami sektora IT: Asseco Poland S.A. Comarch S.A. Comp S.A. Atos IT Solutions and Services Sp. z o.o. (dawniej Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o.) Sygnity S.A. Podstawową ideą e-urzędu jest budowa w wielu gminach i powiatach województwa mazowieckiego rozległego systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania architektury zorientowanej na usługi SOA (Service-Oriented Architecture), gdzie komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami, a docelowo również systemami dziedzinowymi zapewniona będzie w oparciu o korporacyjną magistralę usług (szynę ESB). W ramach zamówienia zaplanowanego na 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, przewidywane jest również dostarczenie Partnerom między innymi komponentów EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) oraz integracja z usługami platformy
e-PUAP. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania ofert zawierających prototyp systemu wskazany został na 6 grudnia 2011 r.

13.09.2011 r. XVII Forum Teleinformatyki

Uprzejmie informujemy, że 22-23 września 2011 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie odbędzie się XVII Forum Teleinformatyki pt. "Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE", którego program obejmuje m.in. zagadnienia istotne
z punktu widzenia realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, w szczególności projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". W drugim dniu obrad, podczas sesji samorządowej, objętej honorowym patronatem przez Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, prezentację pt. "E-administracja na Mazowszu - wyzwania i perspektywy" przedstawi Pan Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W imieniu Pana Marszałka chcielibyśmy zachęcić przedstawicieli Partnerów uczestniczących w projekcie do wzięcia udziału w obradach Forum. Szczegółowe informacje nt. XVII Forum Teleinformatyki znajdują się na stronie www.forumti.pl.

Link do Serwisu Forum Teleinformatyki

08.09.2011 r. ~ Posiedzene Komitetu Sterującego

16 września 2011 roku z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika odbędzie się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Podczas posiedzenia zostanie omówiony zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego oraz nastąpi podsumowanie postępowania i przyjęcie ostatecznej dokumentacji przetargowej dotyczącego zamówienia na rdzeń e-Urzędu.

22.08.2011 r. Podpisana umowa na dostawę sprzętu

19 sierpnia 2011 r. w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa z konsorcjum firm: Maxto i Asseco Poland S.A., której przedmiotem jest dostarczenie sprzętu m.in. stacji roboczych, serwerów do 323 Partnerów. Zapewnienie odpowiedniego hardware'u dla jednostek samorządu terytorialnego
woj. mazowieckiego pozwoli na sprawną realizację dalszych działań podejmowanych w ramach projektów kluczowych BW i EA. Łączna wartość sygnowanej umowy na dostawę sprzętu to ok. 22,5 mln zł. Realizacja zamówienia przewidywana jest na 5 miesięcy.

19.08.2011 r. SPIW e-Urząd

Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie systemu informatycznego e-Urząd wraz z wdrożeniem jego podstawowych komponentów (rdzenia systemu) w ramach realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). Z uwagi na partnerski charakter współpracy wszystkich samorządów zaangażowanych w realizację Projektu, propozycje dokumentów zostały udostępnione partnerom w celu skonsultowania i uzgodnienia wymagań zarówno technicznych jak i formalnych związanych z zakresem i sposobem realizacji zamówienia. Planuje się, że procedura zbierania uwag, komentarzy i sugestii Partnerów potrwa do 31 sierpnia 2011 r.

19.07.2011 r. Efekty ankiety

W ramach projektu EA przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi internetowych trwa proces zbierania informacji o faktycznych potrzebach gmin i powiatów naszego województwa. Dane pozyskiwane z elektronicznych ankiet są niezbędne do przeprowadzenia kolejnych etapów projektu oraz pozwolą na zapewnienie dostawy optymalnie zbilansowanych rozwiązań, w tym najbardziej oczekiwanych systemów dziedzinowych. Ponadto zbiorcze wyniki ankiety dadzą możliwość dokładnego oszacowania wartości poszczególnych zadań.
Według stanu na dzień 12 lipca 2011 r. ankietę wypełniło już ok. 78% partnerów. Aktualnie oczekujemy na jej wypełnienie przez pozostałych partnerów projektu.

22.06.2011 r. Ankieta

Rozpoczął się następny etap w realizacji projektu kluczowego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - e-ankieta. Celem ankiety jest aktualizacja
i weryfikacja informacji odnośnie potrzeb Partnerów związanych z realizacją projektu oraz posiadanego zaplecza informatycznego.
Pozwoli to na zapewnienie dostawy optymalnie dopasowanych rozwiązań, dlatego też prosimy o dokładne wypełnianie ankiety.

Ankieta dostępna jest na stronie głównej, lub poprzez kliknięcie http://torn.itti.com.pl/umwm_bw. Informacje umożliwiające dostęp (login
i hasło) dla każdego Partnera są równolegle przekazywane drogą mailową. W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt
z Panią Sylwią Andrzejczuk pod adresem poczty elektronicznej ea_wsparcie(at)mazovia.pl , bądź numerem telefonu: (22) 827-70-46 wew. 53. Jednocześnie informujemy, iż w tej chwili trwa implementacja loginów i haseł do ankietera, dla wszystkich Partnerów. Jak tylko program będzie gotowy, na bieżąco będziemy wysyłać droga mailową informacje o loginach i hasłach. Równocześnie prosimy o dokładne wypełnianie ankiety."

6.05.2011 r. Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Grodzisku Mazowieckim

6 maja 2011 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim miało miejsce Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego dotyczące Indywidualnych Projektów Kluczowych objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Spotkanie podzielone było na 2 panele odnoszące się do poszczególnych projektów, w czasie których, licznie zebranym uczestnikom przedstawiony został aktualny stan postępu działań projektowych, informacje o realizacji kluczowych zamówień publicznych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe obu projektów. Uczestnicy mogli się zapoznać także z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi opracowania systemu e-Urząd, jego architekturą logiczną oraz proponowanym modelem wdrożenia systemu i oczekiwaniami w zakresie udziału poszczególnych Partnerów w tym procesie. Poruszona została również kwestia praw i obowiązków Partnerów, współfinansowania projektów, a rozmowy panelowe sprzyjały wymianie spostrzeżeń i uwag związanych z realizacją obu przedsięwzięć. Spotkanie stało się okazją do pogłębienia wśród uczestników projektów wiedzy na temat zakresu planowanych przedsięwzięć, wypracowanych założeń
i koncepcji, a także uwarunkowań i oczekiwań związanych z uczestnictwem Partnerów w sprawnej realizacji projektów i wdrażaniu ich rezultatów. Prezentacje dotyczące projektu EA dostępne są w dziale "Materiały EA".

Komplet prezentacji ze spotkania w Grodzisku Mazowieckim (zip/pdf 4,4MB)

21.04.2011 r. ~ Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim

6 maja 2011 roku odbędzie się spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckieg z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana informacja o postępie prac w projektach kluczowych BW i EA. m Zakres spotkania obejmie również tematykę strategii e-rozwoju (społeczeństwa informacyjnego) w województwie mazowieckim oraz wdrażanie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zostanie omówiona także koncepcja Mazowieckiego Obserwatorium Regionalnego jako narzędzia zarządzania województwem. Planowany porządek można uzyskać tutaj. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów województwa mazowieckiego Pana Józefa Grzegorza Kurka serdecznie zapraszamy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, godz. 10.00 do 15.00. Jednocześnie składamy Państwu serdecznie życzenia, zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

29.03.2011 r. ~ Umowy o dotacje w roku 2011 (EA)

Dobiega powoli końca proces podpisywania umów o dotację na rok 2011 dotyczących realizacji w ramach RPO WM indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Jednocześnie informujemy iż wg stanu na dzień 25 marca 2011 r.
cały czas nie wpłynęło 85 umów od partnerów projektu. Partnerów, którzy do tej pory nie wysłali podpisanych egzemplarzy umów prosimy
o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie. Równocześnie zwracamy uwagę na termin płatności pierwszej transzy i przypominamy
o przekazaniu dotacji w terminie wskazanym w projektach umów.

11.03.2011 r. Odrzucenie odwołania w przetargu na sprzęt i systemy operacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na niejawnym posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. odwołania, wniesionego w dniu 11 lutego 2011 r. przez konsorcjum firm WebTradeCenter Sp. z o.o. oraz Consortia Sp. z o.o. na czynności Zamawiającego w ramach postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektów BW i EA (sprawa nr GW1/335-9/10), orzekła o odrzuceniu przedmiotowego odwołania. Jednocześnie informujemy, iż trwa nadal postępowanie w sprawie odwołania złożonego w dniu 11 lutego 2011 r. przez konsorcjum firm MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. J. oraz Asseco Systems S.A., w powyższym postępowaniu przetargowym. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. postanowiła o powołaniu biegłych sądowych.

22.02.2011 r. Podpisywanie umów o dotację

Trwa proces podpisywania umów o dotację na rok 2011 dotyczących realizacji w ramach RPO WM indywidualnych projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Partnerów, którzy do tej pory nie wysłali podpisanych egzemplarzy umów prosimy
o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie. Równocześnie zwracamy uwagę na termin płatności pierwszej transzy i przypominamy
o przekazaniu dotacji w terminie wskazanym w projektach umów. 22.02.2011 r. ~ Odwołanie w przetargu na sprzęt i systemy operacyjne
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu i EA (sprawa nr GW1/335-9/10), wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności Zamawiającego. Posiedzenie KIO zostało wyznaczone na 23 lutego 2011 roku. O wynikach postępowania przed KIO będziemy Państwa informować na bieżąco.

02.02.2011 r. Komitet Sterujący

2 lutego 2011 r. pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika odbyło się wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących Projektów EA i BW. Spotkanie poświęcone było informacji o postępach kluczowych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących między innymi: dostaw sprzętu komputerowego (EA i BW), budowy rdzenia systemu e-Urząd (EA), konwersji
i kontroli danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (BW). Dodatkowo przedstawiony został postęp realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowane działania w zakresie opracowania systemów dziedzinowych, modelu i konwersji danych planistycznych. W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono w wyniku losowania również kolejność dostaw sprzętu
do Partnerów projektów - w cyklach miesięcznych dostawy będą realizowane kolejno dla subregionów: płockiego i warszawskiego; ciechanowskiego i ostrołęckiego; radomskiego i siedleckieg.

11.02.2011 r. e-Urząd dialog konkurencyjny

W ramach przetargu na budowę tzw. rdzenia systemu e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Partnerom m.in. mechanizmów szyny usług, systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz systemu płatności elektronicznych, odbyło się kolejne spotkanie z Wykonawcami poświęcone doprecyzowaniu tworzonej wspólnie specyfikacji wymagań. W dialogu konkurencyjnym biorą udział, wyłonieni w trybie art. 60d ustawy prawo zamówień publicznych, następujący Wykonawcy, z których jednemu zostanie udzielone zamówienie: Asseco Poland S.A. Comarch S.A. Comp S.A. Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o. Sygnity S.A.

2011

08.08.2010 r. Konferencja inaugurująca projekt EA

W Centrum Konferencyjno - Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9, odbyła się konferencja inaugurująca projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, realizowany w partnerskiej współpracy z 36 powiatami i 278 gminami województwa mazowieckiego.

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY

KONFERENCJE i SPOTKANIA

30.10.2015 r. Konferencja podsumowująca rezultaty projektu EA - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (zip/pdf 13.3MB)

Cyfryzacja i ea z punktu widzenia mieszkańców powiatów - Autor: Krzysztof Fedorczyk (pdf 1,5MB)

Cyfryzacja i ea w urzędzie - Autor: UG Lesznowola (pdf 0,8MB)

Informatyzacja (...) w świetle dokumentów strategicznych - Autor: Jacek Orłowski (pdf 1,2MB)

Koordynacja działań administracji (... ) - EPUAP - Autor: Sebastian Christof (pdf 2,1MB)

Nowe możliwości w perspektywie finansowej 2014-2020 - Autor: Mariusz Frankowski (pdf 2,7MB)

Realizowanie zadań s.t. z wykorzystaniem technologii cyfrowych - Autor: Zbigniew Albera (pdf 0,65MB)

Rola s.t. w efektywnym rozwoju ea - Autor: Paweł Prokop (pdf 1,6MB)

Standaryzacja usług oraz perspektywy (...) cyfryzacji na Mazowszu - Autor: Ewa Janczar (pdf 1,3MB)

Wpływ ea na rozwój gospodarczy - rezultataty Projektu EA - Autor: Krzysztof Mączewski (pdf 2,25MB)

Kompetencje pracowników a.p. a wdrożenie syst. teleinfo. - Autor: Andrzej Natuniewicz (pdf 3,1MB)

 

02.06.2014 r. Mazowieckie Spotkania z E-Administracją - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (zip/pdf 4MB)

Doświadczenia z wdrażania u.e. dla obywateli w Pow. Wyszkowskim - Autor: Wyszków (pdf 0,3MB)

Możliwości systemu E-Urząd (...) w woj. mazowieckim - Autor: Krzysztof Mączewski (pdf 1,6MB)

Rola Wójtów Burmistrzów Prezydentów i Starostów we wdrażaniu cyfryzacji - Autor: Lesznowola (pdf 1MB)

Strategia cyfryzacji regionu - Autor: UWMW (pdf 1MB)

EA w Polsce - wybrane platformy elektronicznej obsługi obywateli - Autor: Paweł Prokop (pdf 0,6MB)

 

05.11.2012 r. Konferencja Projekt EA - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (zip/pdf 6,9MB)

Współpraca administracji w zakresie cyfryzacji usług publicznych - Autor: Ręgowski (pdf 2MB)

Modele wdrożeniowe infrastr. tech. projektu EA w swm - Autor: Paweł Tabęcki (pdf 2MB)

Ochrona danych osobowych w Systemach EA - Autor: Wojciech Wiewiórowski (pdf 0,6MB)

Perspektywy i problemy świadczenia usług drogą elaktroniczną - Autor: Kurek (pdf 0,85MB)

Stan realizacji Projektu EA - Autor: Krzysztof Mączewski (pdf 1MB)

Syst. dziedzinowe do wdrożenia w gminach i powiatach - Autor: Andrzej Natuniewicz (pdf 1,2MB)

Uwarunkowania (...) przetargów na zagosp. odpadów (...) - Autor: Iwona Pasierbiak (pdf 0,8MB)

Przepływy finansowe - formalna współpraca z Partnerami Projektu EA - Autor: Michał Iwanowicz (pdf 0.3MB)

 

06.05.2011 r. ~ Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów - Grodzisk Mazowiecki

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (zip/pdf 4MB)

Realizacja harmonogramu projektu EA - Autor: Krzysztof Mączewski (pdf 0,6MB)

MOT - koncepcja narzędzia zarządzania województwem Autor: GUS (pdf 0,8MB)

Strategia e-rozwoju woj. zasady współdziałania - Autor: Adam Struzik (pdf 0,7MB)

EA Systemy Dziedzinowe - Autor: Jarosław Wysocki (pdf 0,8MB)

Struktury zesp. odpowiedzialnych za wdrożenie (...) - Autor: Andrzej Perkowski (pdf 0,3MB)

Rola (...) SG we wdrażaniu ust. o informatyzacji podmiotów (...) - Autor: Józef Kurek (pdf 0,6MB)

Prace dot. opracowania i wdrożenie rdzenia systemu e-Urząd - Autor: Andrzej Perkowski (pdf 2MB)

Zaawansowanie prac dot. dostawy sprzętu komp. w BW i EA - Autor: Artur: Maksymiuk (pdf 0,9MB)

 

08.07.2010 r. Konferencja Projekt EA - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (zip/pdf 25MB)

Zasady zarzadzania projektem EA - Autor: Witold Radzio (pdf 0,2MB)

Praktyczne aspekty wdrażania e-administracji (...) - Autor: Alicja Winiarska (pdf 1,2MB)

Cele i ryzyko związane z realizacją projektu EA - Autor: Zenon Szczepankowski (pdf 0,25MB)

Nowe podejście do e-usług - Autor: Maciej Czajkowski (pdf 1,4MB)

Rozwój elektronicznej administracji (...) - Autor: Józef Grzegorz Kurek (pdf 0,9MB)

 

PUBLIKACJE MEDIALNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich publikacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Artykuł Projekt EA - Rzeczpospolita - 05.06.2013 (pdf 0,45MB)

Artykuł Projekt EA - Rzeczpospolita - 12.10.2011 (pdf 5,9MB)

Artykuł Projekt EA - Puls Biznesu -16.10.2011 (pdf 10,2MB)

Artykuł Projekt EA - Wspólnota 16.10.2011 (pdf 5,6MB)

TV Spot projektu EA - emitowany w TVP w terminie 2-6.11.2011r. (mov 3,1MB)

Radiowy spot projektu EA - emitowany w rozgłośni RDC w terminie 20-31.10.2011r. (wave 5,3MB)

 

RÓŻNE MATERIAŁY

Procedura zgłaszania awarii systemu (pdf 0,4MB)

Pakiet logorypów RPO + Formuła (zip/jpg/txt 0,3MB)

 

AWARIA SYSTEMU

W celu utrzymania ciągłej sprawności systemów informatycznych w tym infrastruktury technicznej oraz poprawienia przepływu informacji o sytuacjach awaryjnych, opracowana została "Procedura zgłoszeń awarii komponentów (aplikacji, urządzeń, usług) dostarczonych do JST województwa mazowieckiego w ramach projektów EA i BW". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą i adekwatne stosowanie.

Pobierz tabelę procedury zgłaszania awarii systemu (pdf 0,4MB)

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.