Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT BAZY WIEDZY

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotypy projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

PROJEKT BAZY WIEDZY (BW)

INFORMACJE O PROJEKCIE

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW).

Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Geneza Projektu

Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", zwany dalej "projektem BW", jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" w Priorytecie I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".

Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa", zrealizowanego w latach 2006-2008 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Na treść założeń i celów projektu BW miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego,
a w szczególności "Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020". Zgodnie z tym dokumentem Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce, podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju.

W Strategii, jako cel nadrzędny działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego wskazano wzrost konkurencyjności gospodarki
i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców, zaś jako cele strategiczne:

Honorowy patronat nad projektem BW objął Minister Infrastruktury. Merytoryczne wsparcie dla projektu zadeklarował także
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując do współdziałania przy jego realizacji niektóre departamenty MSWiA
oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Podstawowe cele projektu i jego beneficjenci

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć: Utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych
i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić bedą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej
z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej
we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); Opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających: Jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą; Przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji; Wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych; Aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu
oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Okres realizacji projektu przypada na lata 2009 - 2013, a uczestniczą w nim 39 powiaty i 283 gminy z obszaru województwa mazowieckiego.

Główne zadania projektowe

Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z "Wytycznymi technicznymi TBD" Głównego Geodety Kraju. Zadanie to znajduje się w końcowej fazie realizacji. Jego realizacją zajmuje się 5 konsorcjów, w skład których wchodzi 19 firm, wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

Efektem zleconych prac będzie baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000, obejmująca obszar 24 powiatów o łącznej powierzchni 23 983 km2. Na treść tworzonej bazy danych składają się dane geometryczne i opisowe dotyczące:granic administracyjnych, w tym granice gmin, powiatów, województwa i miejscowości, budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z ich szczegółowymi funkcjami, sieci drogowej wraz z numeracją oraz sieci ulic wraz z nazwami, sieci kolejowej wraz z towarzyszącymi im obiektami technicznymi, punktów adresowych, sieci hydrograficznej wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi, sieci rowów melioracyjnych, lasów oraz obszarów chronionych, linii przesyłowych, obiektów rekreacyjnych i sportowych.

Po zakończeniu tego zadania baza danych obiektów topograficznych prowadzona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego obejmować będzie obszar całego województwa mazowieckiego.

Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB.

W ramach tego zadania w drodze zamówień publicznych w powiatach uczestniczących w projekcie wykonane zostaną prace geodezyjne:

Na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB), mające w szczególności na celu:

  • Konwersję mapy katastralnej do postaci wektorowej.
  • Uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków.
  • Uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych.
  • Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych.
    do obowiązujących przepisów prawa.

mające na celu przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych:

  • Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  • Bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej.

mające na celu przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w szczególności uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków.

Zakres prac w poszczególnych powiatach będzie zróżnicowany i dostosowany do lokalnych potrzeb i możliwości finansowych.

Z badania statystycznego przeprowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na dzień 31 grudnia 2009 r.
wynika następujący stan.

Ewidencja gruntów i budynków.

Część opisowa tej ewidencji prowadzona jest w systemie informatycznym i obejmuje 100% powierzchni miast województwa mazowieckiego (215742 ha), ale tylko 98% powierzchni obszarów wiejskich (3 267 481 ha/3 340 126 ha). Ewidencja prowadzona dla obszarów miast zawiera dane dotyczące 85% budynków położonych na terenie tych miast oraz 81% nieruchomości lokalowych. W odniesieniu do obszarów wiejskich wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 35% oraz 19%.

Mapa ewidencyjna w postaci hybrydowej, to mapa przetworzona do postaci rastrowej i uzupełniana w procesie aktualizacji
danym wektorowymi.

Zakłada się, że po zakończeniu projektu BW ewidencja gruntów i budynków w powiatach uczestniczących w projekcie obejmować będzie 100% obszaru tych powiatów, zawierać będzie 100% danych o budynkach i nieruchomościach lokalowych, a mapa ewidencyjna prowadzona będzie wyłącznie w systemie informatycznym w postaci wektorowej, przy założeniu, że:

Dane przestrzenne gromadzone w ewidencji gruntów i budynków mieć będą charakter danych referencyjnych dla innych zbiorów danych infrastruktury informacji przestrzennej stanowić będą, wraz z danymi ewidencji miejscowości, ulic i adresów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości mapy zasadniczej, podstawowe źródło danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000 - 1:100000, prowadzonej przez marszałka województwa.

Mapa zasadnicza.

Według badania statycznego GUGiK 1.0, przeprowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w województwie mazowieckim
31 grudnia 2009 r. mapa zasadnicza obejmowała obszar 1 422 562 ha, co stanowi 40% obszaru całego województwa. Była ona prowadzona:

Zakłada się, że po zakończeniu projektu w powiatach w nim uczestniczących mapa zasadnicza prowadzona będzie wyłącznie w systemie informatycznym.

Opracowanie koncepcji standaryzacji studiów zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tego przedsięwzięcia zostaną opracowane, zgodnie z metodologią norm ISO serii 19100, specyfikacje pojęciowych modeli danych dotyczące:

Zamawiane specyfikacje zawierać będą między innymi:

Konwersja istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa do postaci cyfrowej i włączenie tych opracowań do MSIP. W wyniku realizacji tego zadania w istotny sposób zwiększona zostanie dostępność do dokumentów planistycznych dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Usprawniony zostanie również proces wydawania wyrysów i wypisów z tych dokumentów.

Utworzenie cyfrowych zbiorów danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a Prawa geodezyjnego
i kartograficznego oraz włączenie tych zbiorów do MSIP.

Treść tego zadania projektowego, zmieniona w stosunku do pierwotnych założeń projektu, to skutek nowelizacji Prawa geodezyjnego
i kartograficznego dokonanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. W drodze tej nowelizacji w miejsce ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, o której była mowa w dotychczasowych dokumentach projektu, do porządku prawnego wprowadzony został rejestr publiczny pod nazwą "ewidencja miejscowości, ulic i adresów".

Utworzenie tej ewidencji i jej efektywne wdrożenie przy pomocy oprogramowania aplikacyjnego MSIP będzie miało istotne znaczenie
dla rozwoju i funkcjonowania regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. Dane tej ewidencji, podobnie jak dane katastralne, maja charakter referencyjny dla innych zbiorów danych tej infrastruktury.

Dostawa i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu powiatowym i gminnym.

W ramach tego zadania projektowego zostaną zrealizowane dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania składającego się na węzeł Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, a także wykonane zostaną prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem tych węzłów u poszczególnych partnerów projektu.

Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych (bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych; bazy danych ewidencji gruntów i budynków; bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej oraz bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz integracja tego systemu z MSIP.

Zakłada się, że do wykonania tego zadania wykorzystane zostaną rezultatu projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną", realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Głównym Geodetą Kraju, Powiatem Piaseczyńskim oraz Miastem Płock w ramach Priorytetu 2.4 "Rozwój zasobów ludzkich, wzmacnianie potencjału ludzkiego
w samorządach i służbach publicznych" Mechanizmu Finansowego EOG.

Podsumowanie

Zarysowane główne cele i podstawowe zadania projektowe w powiązaniu z liczbą partnerów projektu pokazują jego złożoność,
a jednocześnie uzasadniają potrzebę podjęcia tego wysiłku dla dobra obywateli i przedsiębiorców. Wsparcie projektu przez centralne władze administracji rządowej daje gwarancję, że przedsięwzięcie to zostanie w sposób prawidłowy wkomponowane w działania tej administracji dotyczące infrastruktury informacyjnej państwa, a w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej.

 

PARTNERZY PROJEKTU

Lista partnerów projektu Bazy Wiedzy (pdf/0,3MB)

Mapki administracyjne gmin i powiatów - partnerów projektu BW

 

KALENDARIUM PROJEKTU BW

 

13.11.2015 r. Konferencja podsumowująca rezultaty projektu BW

26 listopada 2015 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik organizuje konferencję podsumowującą rezultaty projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW), zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Priorytecie I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".

Konferencja odbędzie się w godzinach 10.00-15.20 w połączonych salach Skłodowskiej i Starzyńskiego znajdujących się na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się od godziny 9.00.
Wejście do sal od ul. Marszałkowskiej. W Konferencji udział wezmą przedstawiciele Gmin i Powiatów województwa mazowieckiego - Partnerzy Projektu BW oraz zaproszeni goście - przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu. Tematem Konferencji będzie przybliżenie wypracowanych narzędzi oraz zakresu cyfryzacji danych o charakterze przestrzennym.

01.09.2015 r. Cyfrowe potrzeby - Ankieta

Szanowni Państwo. Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Portal Wrota Mazowsza www.wrotamazowsza.pl jest integratorem usług realizowanych cyfrowo dla gmin i powiatów naszego województwa. To tu znajdziecie Państwo informacje o usługach realizowanych przez urzędy Województwa Mazowieckiego zarówno w formie tradycyjnej, jak
i elektronicznej. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie najbliżej do oczekiwań mieszkańców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.

Wypełnienie ankiety zajmie 5-10 min, a wartością dodaną z jej wypełnienia będzie uruchomienie przez administrację publiczną elektronicznych usług jak najbardziej zgodnych z oczekiwaniami ich odbiorców, czyli mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Anonimowe wyniki ankiety będą analizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie. Ankieta będzie aktywna do 20 września 2015 r. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

2014

11.12.2014 r. Monitoring i kontrola VI tury konwersji danych 8 grudnia 2014 r.

Województwo Mazowieckie opublikowało ogłoszenie na monitoring i kontrolę dla VI tury konwersji danych pzgik w trybie licytacji elektronicznej - ogłoszenie dostępne na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych www.zamowienia.mazovia.pl. Termin składania wniosków: 16.12.2014 r., termin licytacji: 22.12. 2014 r. godz. 11:00.

Link do strony Zamówienia Publiczne Mazovia

Link do Licytacje UZP

09.12.2014 r. 9 Umów na konwersję powiatowego pzgik

W październiku 2014 r. podpisano 9 umów na wykonanie konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - V Tura. Tym samym zakończono postępowanie przetargowe na konwersję danych PZGiK - V tura, co jednocześnie umożliwiło ogłoszenie postępowania na kontrolę i monitoring prac realizowanych w ramach V tury konwersji. 25.11.2014 r. została podpisana umowa na Kontrolę i monitoring konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego V tura
z konsorcjum firm: Konsorcjum firm: OPEGIEKA Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o. o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn.

(Szczegółowe informacje dotyczące podpisanych umów można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów,
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Szczegółowe informacje o podpisanych umowach (pdf)

28.10.2014 r. Kolejne prace w ramach konwersji danych pzgik

W ślad za wyborem najkorzystniejszych ofert w turze V zamówienia na "Konwersję danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego" na stronie www.zamowienia.mazovia.pl 16.10.2014 r. opublikowane zostało ogłoszenie
o zamówieniu na "Kontrolę i monitoring konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego"
- V tura. Weryfikacja i monitoring prac z zakresu umów na konwersję danych PZGiK dotyczyć będzie powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego, płońskiego, przysuskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego.

Dodatkowo 21.10.2014 r. na ww. stronie zamieszczono kolejne postępowanie na "Konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego" - VII tura, które dotyczy obszaru 11 powiatów województwa mazowieckiego: białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego, nowodworskiego, ostrowskiego, otwockiego, płockiego, przasnyskiego, pułtuskiego, radomskiego, sierpeckiego. Wszystkie powyższe postępowania realizowane są w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGIB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków
oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy EGIB" w ramach projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Link do strony Zamówienia publiczne Mazovia

26.08.2014 r. Umowa na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej

27 czerwca 2104 roku, w efekcie rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji Projektów Kluczowych (EA i BW) Samorządu Województwa Mazowieckiego. Doposażenie infrastruktury technicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego, w sprzęt i oprogramowanie, jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zaplanowanych w Projekcie BW zadań związanych
z budową węzłów infrastruktury informacji przestrzennej (gminnych i powiatowych).

Zamówienie realizuje konsorcjum firm: Computex Sp. z o.o. Sp. k. (lider konsorcjum) oraz iCreatio Sp. z o.o. i APN Promise S.A. (członkowie konsorcjum). Przedmiot umowy obejmuje:

Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach zamówienia zostanie dostarczone do Partnerów projektów m.in.:

14.08.2014 r. Kolejne postępowania przetargowe na konwersję danych

Równocześnie z trwającym obecnie wyborem najkorzystniejszych ofert w turze V (20 Powiatów) zamówienia na prace związane z konwersją baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych
z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB") 5 sierpnia 2014 r. na stronie zamawiającego pod adresem: www.zamowienia.mazovia.pl opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na ww. prace - tura VI dla 11 Powiatów (łącznie z tymi
dla których w V turze nie wpłynęły ważne oferty). Termin składania ofert upływa 22 września 2014 r.

13.08.2014 r. Użytki gruntowe prezentacja ze spotkanie GP

Publikujemy prezentację ze spotkania z Geodetami Powiatowymi projektu BW z 10 lipca 2014 r. dotycząca zaliczania gruntów
do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych.

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów,
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Pobierz prezentację dotyczącą użytków gruntowych (pdf)

29.04.2014 r. Kompleksowo i jednolicie - mazowiecki projekt w albumie MIiR

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach realizacji zadania 3.1.d. "Planu działań służącego realizacji Koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030", w celu popularyzacji najlepszych praktyk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, został opracowany i wydany album pt. "Wspólna przestrzeń - wspólne dobro".

W publikacji zaprezentowano 28 wybranych (na podstawie identyfikacji eksperckiej), krajowych projektów, w tym projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW), realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Jednostka projektowa Departament GiK Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie). Zapraszamy do zapoznania się
z niniejszą publikacją i refleksji, w jakiej mierze obecne działania inwestycyjne, rewitalizacyjne i edukacyjne przyczyniają się do przywrócenia i zachowania ładu przestrzennego w naszym regionie i w kraju. Publikacja została udostępniona na stronie MIiR.

14.04.2014 r. Zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej

31 marca 2014 roku ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji Projektów: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) oraz "Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA), współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin otwarcia ofert planowany jest na 6 maja 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę infrastruktury

10.04.2014 r. Konwersja baz danych - podpisanie umów IV tura

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty na wykonanie usługi "Konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego" - transza IV, dla pięciu części zamówienia obejmujących teren powiatów: warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, sokołowskiego, żyrardowskiego i mińskiego.

Komisja przetargowa składająca się z przedstawicieli Powiatów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonała oceny 47 ofert częściowych złożonych przez 22 Wykonawców. Łączna wartość podpisanych umów na konwersję zasobu PODGiK dla 5 powiatów - IV tura wyniosła 5 726 064,15 zł brutto, z czego 15 % stanowić będzie wkład własny Partnerów projektu zaś 85 % zostanie sfinansowane z budżetu UE. Zgodnie z treścią zawartych umów, prace na rzecz zasobu PODGiK realizowane w ramach IV tury konwersji, ukończone zostaną w terminie do dnia 30 marca 2015 r.

21.01.2014 r. Wszczęcie postępowania na IV turę konwersji

24 grudnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S249 24/12/2013 436102-2013-PL oraz na stronie Zamawiającego pod linkiem www.zamowienia.mazovia.pl opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z konwersją baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" - tura IV. Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2014 r. o godzinie 9:30.

Zamówienie dotyczy wykonania prac na obszarze pięciu powiatów województwa mazowieckiego tj. warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, sokołowskiego, żuromińskiego, mińskiego. Planowane do wykonania są zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków, konwersją mapy zasadniczej, skanowaniem dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i mapy zasadniczej w zakresie zgodnym ze zgłoszonymi przez Partnerów Projektu potrzebami. Planowany termin wykonania prac to 12 miesięcy od dnia podpisania umów, lecz nie dłużej niż do dnia 30 marca 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na IV turę konwersji

2013

27.11.2013 r. Spotkanie w sprawie zasad realizacji konwersji oraz monitoringu i kontroli

18 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące
III tury konwersji baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego realizowanej w ramach projektu BW.

Jego Uczestnikami byli przedstawiciele Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Partnerów Projektu (Powiatu Gostynińskiego, Mławskiego, Wyszkowskiego, Żuromińskiego i Miasta Radom) oraz Wykonawców i Podmiotu Monitorująco-Kontrolującego wykonujących zamówienia w ramach III tury prac.

Celem spotkania było omówienie zakresu planowanych do wykonania prac oraz przekazanie doświadczeń wynikających z realizacji wcześniejszych tur konwersji. Przedstawiciele Partnerów Projektu przekazali swoje spostrzeżenia dotyczące realizacji prac na tym etapie,
a Wykonawcy omówili stan ich zaawansowania w podziale na poszczególne części zamówienia. Przedstawiciel Podmiotu Monitorująco-Kontrolującego w swoich prezentacjach przybliżył zasady organizacji monitoringu i kontroli konwersji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego, a także kwestie wynikające z analizy przekazanych przez Wykonawców harmonogramów wykonania przedmiotu umowy.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła na wymianę poglądów i oczekiwań, a także umożliwiła identyfikację oraz wskazanie rozwiązań problemów najbardziej nurtujących uczestników spotkania.

10.09.2013 r. Konwersja baz danych - wybrane oferty transza III

W wyniku, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty na "Wykonanie usługi konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" transza III dla siedmiu części zamówienia powiatów: gostynińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, mławskiego, wyszkowskiego żuromińskiego i miasta Radom.

Komisja przetargowa składająca się z przedstawicieli Powiatów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonała oceny 78 ofert częściowych złożonych przez 25 Wykonawców. Łączna wartość podpisanych umów na konwersję zasobu PODGiK dla 6 Powiatów - III tura wyniosła 8 929 076,32 zł brutto, z czego 15 % stanowi wkład własny Partnerów projektu zaś 85 % zostanie sfinansowane z budżetu UE. Dla obszaru jednego Powiatu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie musiało być powtórzone w ramach prac kolejnej tury konwersji.

Ze względu na dużą wartość zamówienia, dokumentacja przetargowa została przedłożona Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Prezes UZP stwierdził brak naruszeń w kontrolowanym postępowaniu. Pozytywny wynik kontroli pozwolił na podpisanie umów z wyłonionymi Wykonawcami. Zgodnie z treścią zawartych umów, prace na rzecz konwersji zasobu PODGiK realizowane w ramach III tury konwersji, zakończone zostaną do dnia 31 października 2014 r.

05.06.2013 r. Przedłużenie terminu realizacji projektu

14 maja 2013 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 867/255/13, przedłużającą termin realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, do 31 grudnia 2014 roku.

Stan realizacji najważniejszych zadań projektowych przedstawia się następująco:

Zadania planowane do realizacji:

05.06.2013 r. Artykuł o projektach BW i EA publikacja w dzienniku Rzeczpospolita

Szanowni Państwo, publikujemy artykuł o projektach Bazy Wiedzy i Elektroniczna Administracja, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

(Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów,
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Pełna treść artykułu

14.03.2013 r. Projekty kluczowe na targach CeBIT 2013

W terminie 5-9 marca w Hanowerze odbyła się kolejna edycja targów informatycznych CeBIT 2013, na których spotkali się dostawcy
i użytkownicy ze wszystkich branż i sektorów rynku wykorzystujących na co dzień rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne.
Po raz pierwszy w historii targów Polska była partnerem strategicznym tej prestiżowej imprezy.

Wśród ponad 170 polskich wystawców swoją reprezentację miało również Województwo Mazowieckie, prezentując najnowsze materiały, dokonania i realizowane projekty z zakresu e-Administracji oraz systemów informacji przestrzennej ("Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej" oraz portal Wrota Mazowsza).

Przez pięć dni trwania imprezy nasze stoisko odwiedziło wielu gości tragów z uznaniem odnosząc się do prezentowanych materiałów
i z zainteresowaniem słuchając naszych ekspertów. Targi okazały się doskonałym miejscem dla promocji Mazowsza i nowoczesnych technologii teleinformatycznych, wdrażanych wspólnym wysiłkiem przez samorządy Województwa Mazowieckiego.

26.02.2013 r. ~ Konwersja danych zasobu PODGiK - III Tura

8 lutego 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S28 43634-2013-PL oraz na stronie Zamawiającego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z konwersją baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" - tura III. Termin składania ofert upływa 19 marca 2013 r.

Zamówienie dotyczy pozyskania danych geodezyjno-kartograficznych na obszarze siedmiu powiatów województwa mazowieckiego tj. gostynińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, sokołowskiego, wyszkowskiego, żuromińskiego oraz miasta Radom. Planowane do wykonania są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, konwersją mapy zasadniczej, skanowaniem dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB, przekształceniem do postaci rastrowej map glebowo rolniczych i klasyfikacyjnych oraz dostawą drukarek i czytników kodów kreskowychw zakresie zgodnym ze zgłoszonymi przez Partnerów Projektu potrzebami. Planowany termin wykonania prac to 15 miesięcy od podpisania umów.

Ogłoszenie o zamówieniu na konwersję III tura

08.01.2013 r. Procedura zgłoszenia awarii systemu

W celu utrzymania ciągłej sprawności systemów informatycznych w tym infrastruktury technicznej oraz poprawienia przepływu informacji
o sytuacjach awaryjnych, opracowana została "Procedura zgłoszeń awarii komponentów (aplikacji, urządzeń, usług) dostarczonych
do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach projektów EA i BW". Dokument jest dostępny poprzez menu strony BW Zgłoszenia awarii systemu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą i adekwatne stosowanie.

(Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania awarii systemu można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej 04-379 Warszawa, Mycielskiego 21, tel. 228277238, fax 22 8702718 w. 28).

Pobierz tabelę procedury zgłaszania awarii systemu

2012

14.11.2012 r. Podsumowanie Konferencji Projektu BW

12 listopada 2012 r. w sali Hotelu Novotel w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 94/98, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika, odbyła się Konferencja realizowana w ramach projektu kluczowego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW).

Podczas spotkania, po wystąpieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego przybliżającego inicjatywy Mazowsza w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu województwa, a także o jego walorach gospodarczych i przyrodniczych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego, głos na temat działań Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej, roli Systemów Informacji Przestrzennej po wdrożeniu dyrektywy INSPIRE, planowania przestrzennego w świetle ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz roli baz danych przestrzennych w zarządzaniu powiatem zabrali:

W dalszej części spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przybliżyli aktualny stan prac projektowych oraz plany na przyszłość. Licznie zebrani uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się także z zagadnieniami harmonizacji
i interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, przykładami analiz przestrzennych wykonywanych na danych z Bazy Danych Topograficznych, modelami wdrożeniowymi infrastruktury technicznej będącej podstawą dla budowanych systemów teleinformatycznych
i baz danych przestrzennych, przepływami finansowymi w roku 2012 pomiędzy Gminami, Powiatami i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz planami w tym zakresie na rok 2013.

Spotkanie stało się okazją do pogłębienia wśród uczestników Projektu BW wiedzy na temat zakresu planowanych przedsięwzięć, aktualnego stanu realizacji Projektu, wypracowanych założeń i koncepcji, a także uwarunkowań i oczekiwań związanych z uczestnictwem Partnerów w sprawnej realizacji Projektu i wdrażaniu jego rezultatów. Prezentacje przedstawione podczas Konferencji dostępne są w dziale "Materiały do pobrania".

Pobierz pakiet prezentacji z konferencji BW (pdf/zip 47MB)

11.11.2012 r. Podpisana umowa na Rejestr Dokumentów Planistycznych

30 października 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Zamawiającym - Województwem Mazowieckim, a firmą Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie zamówienia, polegającego na dostosowaniu i wdrożeniu aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersji do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.Przedmiot umowy obejmuje:

(Szczegółowe informacje rejestru dokumentów planistycznych można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Pobierz Rejestr Dokumentów Planistycznych (pdf/zip 17MB)

26.10.2012 r. Konferencja Projektu BW

12 listopada 2012 r. w sali Hotelu Novotel w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 94/98, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika odbędzie się konferencja organizowana w ramach Projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW). Projekt wpisany jest do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w Priorytecie I
- Tworzenie Warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, w Działaniu 1.7. - Promocja Gospodarcza.

W Konferencji udział wezmą przedstawiciele 322 Gmin i Powiatów województwa mazowieckiego - Partnerzy Projektu BW oraz zaproszeni goście. Tematem Konferencji będzie stan zaawansowania realizacji prac w Projekcie BW. Zakres spotkania obejmie tematykę systemu informacji przestrzennej oraz planowania przestrzennego w świetle ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zostaną omówione również działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

15.10.2012 r. Spotkania w ramach kontroli konwersji danych PZGiK II tura

2 i 5 października 2012 r. odbyły się spotkania Partnerów Projektu BW - II transza konwersji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, tj. przedstawicieli Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
i Geodetów Powiatowych z wyłonionymi dla II tury zamówienia Podmiotami Monitorująco Kontrolującymi.

Celem spotkania było ujednolicenie zasad monitoringu i kontroli konwersji danych PZGiK. Na spotkaniach zostały przekazane wcześniejsze doświadczenia ze szczególnym wskazaniem na zmieniony kontekst prawny zamówienia w świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Spotkanie służyło też identyfikacji najbardziej nurtujących służbę geodezyjną i kartograficzną zagadnień oraz wymianie poglądów i oczekiwań.

02.07.2012 r. Wykonawcy Kontroli Konwersji II tury wybrani

18 czerwca 2012 r. Zamawiający - Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru oferty Geokart-International Sp. z o.o. jako najkorzystniej w postępowaniu na część I "Kontroli konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - II tura". W części II ww. postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę MGGP S.A. z Tarnowa.

Zamówienie, którego realizacja przewidziana jest do 10 listopada 2013 r., opiewa na łączną kwotę 2 479 557,00 zł. Część I dla 10 powiatów Województwa Mazowieckiego została wyceniona na 1 313 640 brutto, a wybrana oferta na część II dla 12 powiatów Województwa Mazowieckiego została oszacowana na 1 165 917 zł.

Jest to jedno z zadań projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wybór najkorzystniejszej oferty nie spotkał się z odwołaniem. Podpisanie umów z wyłonionymi Wykonawcami planowane jest jeszcze w lipcu 2012 r.

26.04.2012 r. II tura zamówienia na kontrolę konwersji baz danych pzgik

Rusza II tura zamówienia publicznego na kontrolę konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego. Kontrola konwersji jest częścią zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych".

Zadanie jest powiązane z realizacją równolegle udzielanego zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w 22 powiatach województwa mazowieckiego i polega na monitoringu przebiegu realizacji ww. konwersji danych zasobu PODGiK - II tura oraz kontroli technicznej rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych w tych powiatach. Zamówienie na kontrolę konwersji realizowane jest równocześnie
dla dwu części:

Jest to jedno z głównych zadań projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" a jego wartość została oszacowana na kwoty: 1 242 510 netto dla I części zamówienia i 1 115 213 netto dla II części zamówienia. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Termin składania ofert:
04.06.2012 r. - godz. 09:00
Oferty należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wydział Zamówień Publicznych, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu II tura kontroli konwersji

09.04.2012 r. Posiedzenie Komitetu Sterującego

4 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW).

Przedmiotem obrad Komitetu Sterującego była między innymi dyskusja na temat uwag do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla zadania "Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w ramach realizacji projektu BW". Komitet Sterujący zaakceptował wszystkie przedstawione odpowiedzi oraz wniesione modyfikacje w treści przygotowywanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podczas posiedzenia omówiona została również koncepcja budowy gminnych i powiatowych węzłów MSIP, a także przygotowanie zamówienia dotyczącego Konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Komitet Sterujący zadecydował,
że w pierwszej kolejności wykonywane będą podstawowe zadania przewidziane w ww. zamówieniu dla wszystkich powiatów biorących udział w projekcie, a następnie ewentualnie zostaną uruchomione kolejne zamówienia na dodatkowe zadania w ramach Konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Komitet Sterujący zadecydował, że priorytetem jest realizacja zadań podstawowych we wszystkich powiatach będących uczestnikami projektu. Członkom Komitetu Sterującego zaprezentowane zostały również zagadnienia związane z przepływami finansowymi w projekcie BW.

Ponadto Komitet Sterujący rozstrzygnął kwestie związane z powołaniem Komisji Przetargowej tj. zaakceptował propozycję włączenia w skład Komisji Przetargowej przedstawiciela Urzędu Miasta Siedlce oraz zatwierdził propozycję jej składu.

15.02.2012 r. Przedłużenie terminu realizacji projektu kluczowego

18 października 2011 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 2281/97/11, przedłużającą termin realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, do dnia 10 grudnia 2013 roku.

15.02.2012 r. Wysyłka umów dotację na rok 2012

Trwa etap wysyłki przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do Partnerów projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", jednostronnie podpisanych umów o udzielenie dotacji na rok 2012. Ma to na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie zadań projektowych przewidzianych do realizacji na rzecz Partnerów w roku 2012. Jednocześnie dostarczane są aneksy do umów z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, aktualizujące zapis dotyczący terminu realizacji projektu oraz harmonogram płatności.

02.02.2012 r. Badanie ofert w postępowaniu na Konwersję danych - II tura

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 stycznia 2011 roku w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na Konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - II tura (23 powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, nowodworski, otwocki, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński).

Zamówienie realizowane jest jako część zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów
i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Do Urzędu Marszałkowskiego dostarczono 110 ofert od 35 potencjalnych wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia.
Po wstępnej weryfikacji ilościowej nadesłanych ofert stwierdzono, iż nie wpłynęła oferta na część 22 zamówienia - powiat Wyszkowski. Jednocześnie została powołana Komisja Przetargowa, której zadaniem jest przeprowadzenie oceny ofert pod względem formalnym
i merytorycznym. W pracę Komisji zostali włączeni reprezentanci poszczególnych beneficjentów projektu. Obecnie trwa weryfikacja nadesłanych ofert, w wyniku której zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych powiatów. Po wyborze najkorzystniejszych ofert, a przed podpisaniem umów kopia dokumentacji postępowania zostanie przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem dokonania kontroli uprzedniej obligatoryjnej.

16.01.2012 r. Wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących

14 grudnia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących Projektów EA i BW. Podczas spotkania omówiony został stan zaawansowania prac przy budowie rdzenia systemu e-urząd oraz przeprowadzono dyskusję o wyborze lokalizacji do zainstalowania prototypu systemu.

Kolejnym tematem poruszanym podczas wspólnego posiedzenia Komitetów Sterujących była analiza potrzeb i wykonalności systemów dziedzinowych. Komitet Sterujący zadecydował, iż zostaną opracowane i wdrożone następujące systemy:

Komitet Sterujący Projektu EA zarekomendował uzupełnienie listy Systemów Dziedzinowych o system gospodarki odpadami. Uwarunkowane jest to jednak w pierwszej kolejności opracowaniem przepisów regulujących to zagadnienie oraz wygospodarowaniem środków z których może być finansowane zadanie. Ponadto poruszono kwestię współpracy formalnej z Partnerami projektów kluczowych wraz
z podsumowaniem przepływów finansowych związanych z dotacjami w roku 2011. Szczegółowo przedstawiony został zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego do Partnerów. Omówione zostały również zadania dotyczące konwersji danych PZGiK dla 9 powiatów.

2011

13.12.2011 r. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na konwersję danych II tura

Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin składania ofert w postępowaniu na Konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - II tura (23 powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, nowodworski, otwocki, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński). Przesunięcie terminu spowodowane utrudnieniami w przygotowaniu jednolitej odpowiedzi wszystkich partnerów w kwestii naliczania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. Zamówienie realizowane jest jako część zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane
z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Aktualny termin składania ofert upływa 29 grudnia 2011 r. o godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2011 r. o godz. 11:00. Więcej informacji o postępowaniu znajdziecie Państwo na stronie:

Link do strony Zamówienia publiczne Mazovia

08.12.2011 r. Komitet Sterujący

14 grudnia 2011 roku odbędzie się wspólne powiedzenie Komitetów Sterujących w ramach realizacji projektów "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA). Podczas posiedzenia omówiony zostanie między innymi zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego, konwersji danych PZGiK oraz budowy rdzenia systemu e-urząd. Podstawowym tematem będzie analiza potrzeb i wykonalność systemów dziedzinowych.

07.11.2011 r. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na konwersję danych II tura

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert w postępowaniu na Konwersję baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - II tura (23 powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, nowodworski, otwocki, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński). Przesunięcie terminu spowodowane utrudnieniami w przygotowaniu jednolitej odpowiedzi wszystkich partnerów w kwestii naliczania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

Zamówienie realizowane jest jako część zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów
i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Aktualny termin składania ofert upływa 21 listopada 2011 r. o godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 21 listopada 2011 r. o godz. 11:00.

12.09.2011 r. Ogłoszony przetarg na konwersję danych PZGiK II tura

7 września 2011 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na Konwersję danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego - II tura (23 powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, nowodworski, otwocki, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński).

Zamówienie realizowane jest jako część zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów
i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Merytoryczny zakres zamówienia obejmuje modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB), przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, przekształcenie do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumentów PZGiK oraz przekształcenie do postaci cyfrowej map glebowo-rolniczych i klasyfikacyjnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a szacowana wartość zamówienia 63 mln zł. Termin składania ofert upływa 7 października 2011 r.

09.09.2011 r. Spotkanie w ramach kontroli konwersji danych PZGiK I tura

29.08.2011 29 sierpnia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wypracowania zasad współpracy przy nadzorze jakości produktów konwersji danych PZGiK I tura. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy monitoringu i kontroli prac geodezyjnych
i kartograficznych - firmy ABM Studio Geodezji i Kartografii Numerycznej i wykonawców konwersji baz danych PZGiK oraz Partnerzy projektu kluczowego BW.

Narada była okazją do przypomnienia założeń projektu BW w tym kontroli produktów konwersji danych przestrzennych oraz szczegółowego omówienia zakresu prac objętych umowami na konwersję danych PZGiK w ramach projektu BW. W trakcie spotkania przedstawiono
i poddano dyskusji uszczegółowione założenia i zasady kooperacji w obszarze monitoringu i kontroli rezultatów prac geodezyjnych dla 9 lokalizacji z województwa mazowieckiego tj. powiatów: ciechanowskiego, garwolińskiego, grodziskiego, makowskiego, mińskiego, ostrowskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego oraz Miasta Siedlce. Spotkanie przebiegło w duchu merytorycznej dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w zadanie. Wypracowano pierwsze wspólne ustalenia dotyczące najbardziej istotnych spraw, jak również zapoczątkowano proces uzgadniania logistycznej strony odbioru prac.

24.08.2011 r. Spotkanie w ramach kontroli konwersji danych PZGiK I tura

18 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Partnerów biorących udział w konwersji danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (I tura) i firmą ABM Studio Geodezji i Kartografii Numerycznej, wyłonioną w celu przeprowadzenia monitoringu i kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych. Celem zorganizowanego spotkania było wypracowanie zasad współpracy przy nadzorze jakości opracowywanych produktów konwersji.

Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania informacji o założeniach projektu BW w tym kontroli produktów konwersji danych przestrzennych. W trakcie spotkania przedstawiono i poddano dyskusji założenia monitoringu i kontroli rezultatów prac geodezyjnych
i kartograficznych, objętych zamówieniami na konwersję danych PZGiK z 9 powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, garwolińskiego, grodziskiego, makowskiego mińskiego, ostrowskiego, Miasta Siedlce, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego.

22.08.2011 r. Podpisana umowa na dostawę sprzętu

19 sierpnia 2011 r. w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa z konsorcjum firm: Maxto i Asseco Poland S.A., której przedmiotem jest dostarczenie sprzętu m.in. stacji roboczych, serwerów do 323 Partnerów. Zapewnienie odpowiedniego hardware'u dla jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego pozwoli na sprawną realizację dalszych działań podejmowanych w ramach projektów kluczowych BW i EA. Łączna wartość sygnowanej umowy na dostawę sprzętu to ok. 22,5 mln zł. Realizacja zamówienia przewidywana jest na 5 miesięcy.

04.08.2011 r. Podpisana umowa na kontrolę I tury konwersji danych geodezyjnych

2 sierpnia 2011r. podpisana została umowa z firmą ABM Studio Geodezji i Kartografii Numerycznej, której przedmiotem są usługi kontroli
i monitoringu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych w ramach projektu w powiatach Województwa Mazowieckiego: ciechanowskim, grodziskim, garwolińskim, makowskim, mińskim, ostrowskim, warszawskim zachodnim, żyrardowskim oraz w mieście Siedlce. Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

20.05.2011 r. Podpisane umowy w ramach postępowania Konwersji danych PZGiK

Został zakończony proces podpisywania umów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konwersję baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB" transza I.

Zatwierdzono dziewięć umów dla następujących powiatów Województwa Mazowieckiego: ciechanowskiego, grodziskiego, garwolińskiego, makowskiego, mińskiego, ostrowskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego oraz miasta Siedlce. Łączna wartość podpisanych umów to 19 632 240,00 zł. Przewidywany czas zamówienia to 10 - 18 miesięcy w zależności od części zamówienia.

12.05.2011 r. Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego

6 maja 2011 Grodzisk Mazowiecki 6 maja 2011 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim miało miejsce Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego dotyczące Indywidualnych Projektów Kluczowych objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Spotkanie podzielone było na 2 panele odnoszące się do poszczególnych projektów, w czasie których, licznie zebranym uczestnikom przedstawiony został aktualny stan postępu działań projektowych, informacje o realizacji kluczowych zamówień publicznych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe obu projektów. Uczestnicy mogli się zapoznać także z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi opracowania systemu e-Urząd, jego architekturą logiczną oraz proponowanym modelem wdrożenia systemu i oczekiwaniami w zakresie udziału poszczególnych Partnerów w tym procesie. Poruszona została również kwestia praw i obowiązków Partnerów, współfinansowania projektów, a rozmowy panelowe sprzyjały wymianie spostrzeżeń i uwag związanych z realizacją obu przedsięwzięć. Spotkanie stało się okazją do pogłębienia wśród uczestników projektów wiedzy na temat zakresu planowanych przedsięwzięć, wypracowanych założeń
i koncepcji, a także uwarunkowań i oczekiwań związanych z uczestnictwem Partnerów w sprawnej realizacji projektów i wdrażaniu ich rezultatów.

21.04.2011 r. Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego

6 maja 2011 roku z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika odbędzie się spotkanie Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana informacja o postępie prac w projektach kluczowych BW i EA. Zakres spotkania obejmie również tematykę strategii e-rozwoju (społeczeństwa informacyjnego) w województwie mazowieckim oraz wdrażanie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zostanie omówiona także koncepcja Mazowieckiego Obserwatorium Regionalnego jako narzędzia zarządzania województwem.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów województwa mazowieckiego Pana Józefa Grzegorza Kurka serdecznie zapraszamy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, godz. 10 do 15. Jednocześnie składamy Państwu serdecznie życzenia, zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

08.04.2011 r. Ogłoszony przetarg na kontrolę konwersji danych PZGiK

6 kwietnia 2011 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na Kontrolę konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego - I tura. Zamówienie realizowane jako część zadania projektowego "Doradztwo techniczne
i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza)".Zamówienie o wartości 1 186 992,00 PLN (netto) udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert 11 maja 2011 r.

30.03.2011 r. Umowy o dotacje w roku 2011

Dobiega powoli końca proces podpisywania umów o dotację na rok 2011 dotyczących realizacji w ramach RPO WM indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu". Jednocześnie informujemy iż wg stanu na dzień 25 marca 2011 r. cały czas nie wpłynęło 50 umów od partnerów projektu. Partnerów, którzy do tej pory nie wysłali podpisanych egzemplarzy umów prosimy o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie. Równocześnie zwracamy uwagę na termin płatności pierwszej transzy i przypominamy o przekazaniu dotacji w terminie wskazanym w projektach umów.

09.03.2011 r. Odrzucenie odwołania w przetargu na sprzęt i systemy operacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na niejawnym posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. odwołania, wniesionego w dniu 11 lutego 2011 r. przez konsorcjum firm WebTradeCenter Sp. z o.o. oraz Consortia Sp. z o.o. na czynności Zamawiającego w ramach postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektów BW i EA (sprawa nr GW1/335-9/10), orzekła o odrzuceniu przedmiotowego odwołania.

Jednocześnie informujemy, że trwa nadal postępowanie w sprawie odwołania złożonego 11 lutego 2011 r. przez konsorcjum firm MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. J. oraz Asseco Systems S.A., w powyższym postępowaniu przetargowym. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. postanowiła o powołaniu biegłych sądowych.

09.03.2011 r. Zakończenie kontroli UZP w postępowaniu na konwersję danych PZGiK

3 marca 2011 r. zakończona została kontrola uprzednia w postępowaniu na konwersję danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego dla pierwszych dziesięciu powiatów Województwa Mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, grodziski, garwoliński, makowski, miński, ostrowski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski oraz miasto Siedlce). W związku z powyższym obecnie rozpoczęty został proces podpisywania umów z wyłonionymi Wykonawcami. Przewidywany czas realizacji zamówienia to 10 - 18 mc
w zależności od części zamówienia.

02.03.2011 r. Skanowanie dokumentów PZGiK

W ramach funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Centrum Skanowania trwają prace nad skanowaniem materiałów mapowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W pierwszej kolejności opracowywane są arkusze mapy zasadniczej oraz mapy glebowo - rolnicze powiatu łosickiego. Cały proces odbywa się bez zakłóceń i realizowany jest nieodpłatnie, a zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na zwiększenie zakresu prac u danego Partnera. Departament Geodezji i Kartografii UMWM, przypomina o możliwości dalszych zgłoszeń dla Partnerów szczebla powiatowego projektu BW.

21.02.2011 r. Podpisywanie umów o dotację

Trwa proces podpisywania umów o dotację na rok 2011 dotyczących realizacji w ramach RPO WM indywidualnych projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" oraz "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Partnerów, którzy do tej pory nie wysłali podpisanych egzemplarzy umów prosimy o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie. Równocześnie zwracamy uwagę na termin płatności pierwszej transzy i przypominamy o przekazaniu dotacji w terminie wskazanym
w projektach umów.

21.02.2011 r. Odwołanie w przetargu na sprzęt i systemy operacyjne

W ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektów BW i EA (sprawa nr GW1/335-9/10), wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności Zamawiającego. Posiedzenie KIO zostało wyznaczone na 23 lutego 2011 roku. O wynikach postępowania przed KIO będziemy Państwa informować na bieżąco.

21.02.2011 r. Kontrola uprzednia UZP

17 lutego 2011 r. Zamawiający doręczył Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dokumentację postępowania na realizację części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane
z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB transza
I"- dla powiatów: żyrardowskiego, wołomińskiego, ostrowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, garwolińskiego, ciechanowskiego, mińskiego, makowskiego i Miasta Siedlce, co jest tożsame z wszczęciem kontroli uprzedniej zamówienia. Zgodnie z art. 171 ust. 3 pzp kontrola będzie trwała 14 lub 30 dni. Kontrola ta wynika z wartości zamówienia i jest obligatoryjna.

21.02.2011 r. Opracowanie dokumentacji kontrola konwersji danych PZGiK

W ramach projektu BW została opracowana dokumentacja przetargowa (SIWZ, warunki techniczne, projekt umowy) dotycząca zadania "Kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - I tura". Zamówienie realizowane jako część zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring
i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza)". Opracowane dokumenty zostały przekazane celem dokonania uzgodnień do Partnerów szczebla powiatowego dla
I transzy konwersji danych PZGiK (powiatów: żyrardowskiego, wołomińskiego, ostrowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, garwolińskiego, ciechanowskiego, mińskiego, makowskiego i Miasta Siedlce). Wszczęcie zamówienia planowane jest w ciągu najbliższego miesiąca. Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

21.02.2011 r. Komitet Sterujacy

2 lutego 2011 r. pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika odbyło się wspólne posiedzenie Komitetów Sterujących Projektów EA i BW. Spotkanie poświęcone było informacji o postępach kluczowych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących między innymi: dostaw sprzętu komputerowego (EA i BW), budowy rdzenia systemu e-Urząd (EA), konwersji
i kontroli danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (BW). Dodatkowo przedstawiony został postęp realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowane działania w zakresie opracowania systemów dziedzinowych, modelu i konwersji danych planistycznych.

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono w wyniku losowania również kolejność dostaw sprzętu do Partnerów projektów
- w cyklach miesięcznych dostawy będą realizowane kolejno dla subregionów: płockiego i warszawskiego; ciechanowskiego i ostrołęckiego; radomskiego i siedleckiego.

01.02.2011 r. Rozstrzygnięcie przetargu na Konwersję danych PZGiK

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na konwersję danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla I transzy lokalizacji (powiaty: ciechanowski, grodziski, garwoliński, makowski, miński, ostrowski, wołomiński, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Siedlce). Zawiadomienie wraz z wykazem wykonawców dostępne jest www.zamowienia.mazovia.pl W postępowaniu żaden z Wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej. Ze względu na znaczną, łączną wartość zadania przed podpisaniem umów z poszczególnymi Wykonawcami odbędzie się kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2010

01.02.2011 r. Konferencja inaugurująca projekt BW

16 czerwca 2010 r. w Centrum Konferencyjno - Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9, odbyła się konferencja inaugurująca projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, realizowany w partnerskiej współpracy z 39 powiatami
i 283 gminami województwa mazowieckiego. W wygłoszonych referatach przybliżone zostały ogólne założenia projektu oraz jego cele, których realizacja usprawni funkcjonowanie administracji publicznej w województwie mazowieckim oraz umożliwi obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym dostęp do rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej,
w tym do treści planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków oraz opracowań tematycznych.

 

AWARIA SYSTEMU

W celu utrzymania ciągłej sprawności systemów informatycznych w tym infrastruktury technicznej oraz poprawienia przepływu informacji
o sytuacjach awaryjnych, opracowana została "Procedura zgłoszeń awarii komponentów (aplikacji, urządzeń, usług) dostarczonych do JST województwa mazowieckiego w ramach projektów EA i BW". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą i adekwatne stosowanie.

Pobierz tabelę procedury zgłaszania awarii systemu (pdf 0,4MB)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY

KONFERENCJE i SPOTKANIA

10.07.2014 Spotkanie z Geodetami Powiatowymi Projektu BW - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Zaliczanie gruntów poszczególnych rodzajów użytków (pdf) -Autor: K. Mączewski

 

12.11.2012 Konferencja Projektu Bazy Wiedzy - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (pdf/zip 47,5MB)

BDOT funkcjonalność i analiza przestrzenna wybranych zagadnień (pdf 12MB)

Czy Systemy IP będą potrzebne po wdrożeniu dyrektywy INSPIRE? Autor: S. Białousz (pdf 13MB)

Działania GUGIK w obszarze infrastruktury ip - Autor: K. Bujakowski (pdf 17MB)

Zagadnienia harmonizacji i interoperacyjności - Autor: E. Janczar (pdf 1,5MB)

Działania i efekty przekształcenia pzgik do postaci cyfrowej - Autor: A. Perkowski (pdf 1MB)

Modele wdrożeniowe it projektu BW w swm - Autor: P. Tabęcki (pdf 1,2MB)

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o infrastrukturze ip - Autor: L. Piotrowska (pdf 1,2MB)

Przepływy finansowe oraz współpraca z Partnerami Projektu BW - Autor: M. Iwanowicz (pdf 0,8MB)

Przetwarzanie do postaci cyfrowej dok. planistycznych (...) - Autor: A. Staniewska (pdf 1,6MB)

Stan realizacji projekty BW - Autor: Krzysztof Mączewski (pdf 1,5MB)

 

04.04.2012 Spotkanie - Komitet Sterujący

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Protokół posiedzenia Komitetu Sterującego (pdf 4,3MB)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ (pdf 1,3MB)

 

29.08.2011 Spotkanie - Kontrola konwersji danych pzgik 1 tura

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Agenda spotkania (pdf 0,2MB)

Zakres prac objętych konwersją danych pzgik 1 tura (pdf 0,4MB)

 

18.08.2011 Spotkanie - Kontrola konwersji danych pzgik 1 tura

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Agenda spotkania (pdf 0,13MB)

Założenia kontroli konwersji danych pzgik 1 tura (ppsx/zip 1,7MB)

 

06.05.2011 Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów - Grodzisk Mazowiecki

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (pdf/zip 4,3MB)

Architektura MSIP - Autor: A. Staniewska (pdf 0,9MB)

Realizacja harmonogramu projektu BW - Autor: K. Mączewski (pdf 1MB)

Konwersja pzgik - Autor: A. Perkowski (pdf 0,9MB)

Budowa i wdrożenie aplikacji (...) w ramach projektu TERYT 2 - Autor: M. Leończyk (pdf 0,65MB)

Przygtowania i oczekiwania SG we wdrażaniu ustawy o inform. (...) - Autor: J. Kurek (pdf 0,5MB)

Strategia e-rozwoju wm, zasady współdziałania SG z SWM - Autor: A. Struzik (pdf 0,7MB)

Plany zamówień dla gmin (...) zbiorów danych przestrzennych - Autor: A. Staniewska (pdf 0,5MB)

Mazowieckie Obserw. Terytorialne - narzędzie zarządzania województwem - Autor: GUS (pdf 0,5MB)

 

16.06.2010 Konferencja Inauguracyjna Projektu BW - Warszawa

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prezentacji można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Komplet wszystkich prezentacji (pdf/zip 24MB)

Agenda konferencji (pdf 1MB)

Powołanie Komitetów Sterujących - Autor: BGWM (pdf 0,1MB)

Skład Komitetu Sterującego projektu (pdf 0,1MB)

MSGnaRRSI integratorem współpracy w projektach kluczowych - Autor: J. Zelichowski (pdf 3,7MB)

Przyspieszenie wzrostu (...) poprzez stworzenie (...) baz wiedzy (...) - Autor: A. Struzik (pdf 1,4MB)

Cele i ryzyko związane z realizacją projektu BW - Autor Z. Szczepankowski (pdf 4,6MB)

Regulacje prawne w zakresie tworzenia iip - Autor: J. Orlińska (pdf 2,5MB)

Korzyści z Budowy Społeczeństwa Informacyjnego - Autor: G. Benedykciński (pdf 1,5MB)

Dostawy sprzętu komputerowego w ramach Projektu BW - Autor: M. Ciesielski (pdf 0,3MB)

Techniczne założenia projektu BW - Autor: A. Staniewska (pdf 4MB)

Tworzenie baz wiedzy (...) jako elementów krajowej iip - Autor: W. Radzio (pdf 0,2MB)

Wykorzystanie baz danych w planowaniu przestrzennym - Autor M. Borsa (pdf 5,1MB)

Zadania projektu BW i harmonogram ich realizacji - Autor: K. Mączewski (pdf 2,2MB)

Zasady realizacji projektu BW - Autor: A. Mikołajuk (pdf 0,2MB)

Znaczenie IP w rozwoju społeczeństwa informacyjnego - Autor: B. Ney (pdf 0,35MB)

 

PUBLIKACJE MEDIALNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich publikacji medialnych można uzyskać kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

Współpraca - modernizacja zasobów geo. - Autor: I. Głuchowska-Rylska, A. Perkowski (pdf 0,25MB)

Projekt modeli danych oraz profilu metadanych (...) - Autor: K. Mączewski, A. Staniewska (pdf 0,8MB)

TV Spot projektu BW (flv 1,6MB)

TV Spot projektu BW (mpg 4,1MB)

TV Spot projektu BW (mp4 2,1MB)

Radiowy spot projektu BW (mp3 0,7MB)

 

RÓŻNE MATERIAŁY

Pakiet logotypów RPO + Formuła (jpg/zip 0,3MB)

Grafika projektu BW - 50x50 cm 300 dpi (jpg/zip 1,3MB)

Model danych planistycznych (zip 32MB)

Rejestr dokumentów planistycznych (zip 17MB)

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.