Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

MSIP - MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Stylizowany kolorowy rysunek - pracownicy MSIP podczas pracy.

 

WPROWADZENIE DO MSIP

 

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.

Logotyp MSIP Stylizowane litery MSiP i hasło Mamy oko na Mazowsze

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.

MSIP jest dostępny dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej oraz różnego typu służb państwowych i publicznych. Jednocześnie podstawową zasadą działania systemu jest jego otwartość dla wszelkich użytkowników, realizowana poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową.

Realizując to założenie powstał Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego Wrota Mazowsza umożliwiający udostępnianie danych i informacji zgodnie z założeniami społeczeństwa informacyjnego. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1067/133/04 z 28 września 2004 roku, koordynowanie prac związanych z budową, aktualizacją i udostępnianiem baz danych MSIP powierzone zostało Geodecie Województwa Mazowieckiego.

 

PODSTAWY PRAWNE MSIP

Stylizowana grafika - prawnik trzymający piramidę paragrafów i napis MSIP

Dane MSIP są nieprzerwanie aktualizowane wraz z przekazywanymi wykazami z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza, zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 166/19 z 8 listopada 2019 r.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TWORZĄCE I AUTORYZUJĄCE BAZY MSIP

Stylizowana grafika - 3 postaci trzymające tarcze z literami JST

 

ZAŁOŻENIA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

 

ARCHITEKTURA LOGICZNA SYSTEMU

Stylizowana grafika - kobieta ogląda portal mapowy MSIP na ekarnie monitora

Komponenty systemu obejmują:

Architektura logiczna Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) - schemat powiązań komponentów (szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Architektura logiczna MSIP- schemat powiązań komponentów.

 

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Architektura regionalnego węzła IIP MSIP (szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament CGiK - Kontakt

Przedstawia schemat powiązań poszczególnych komponentów systemu.

Mapy tematyczne MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

(Szczegółowe informacje na temat map tematycznych MSIP można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

 

Mapa Polski

 

Mapa województwa mazowieckiego - Podział administracyjny

 

Mapa województwa mazowieckiego - Transport

 

Mapa województwa mazowieckiego - Ochrona przyrody

 

Mapa województa mazowieckiego - Ludność

 

Mapa województwa mazowieckiego - Ludność - Struktura wieku

 

Mapa województwa mazowieckiego - Ludność - Struktura wieku, płci, miejsca zamieszkania

 

Mapa województwa mazowieckiego - Oświata - Gimnazja

 

Mapa województwa mazowieckiego - Oświata - Przedszkola

 

Mapa województwa mazowieckiego - Oświata - Szkoły podstawowe

 

Mapa województwa mazowieckiego - Czarne punkty wodne

 

Mapa Warszawy - Czarne punkty wodne

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.